Revidert plan for Hamar

Jernbaneverket opprettholder sin anbefaling om at korridor vest med kulvert er den foretrukne løsningen for byen. Alle innsigelsene står også fast etter behandlingen av høringsuttalelsene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fredag 18. november sendte Jernbaneverket en revidert plan til kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Totalt har det kommet inn 164 høringsuttalelser for Hamar og 14 felles merknader fra de tre kommunene. Den reviderte planen er et resultat av Jernbaneverkets behandling av disse.

Jernbaneverket anbefaler vest
Anbefalingen av korridor vest med kulvert opprettholdes, fordi dette er best for jernbanens passasjerer og byen.

– Det har ikke kommet inn nye avgjørende momenter i saken, og vi står derfor fast ved vår anbefaling. Vi mener kun korridor vest oppfyller nasjonale og regionale føringer for byutvikling. Det skal legges til rette for kompakte byer med et kollektivknutepunkt i sentrum. Vest oppfyller også alle faglige krav til en moderne jernbane, sier planleggingssjef Lars Eide.  

Grønne områder i sentrum
I den nye planen har Jernbaneverket gjort det klart at vi skal planlegge både det nye utfylte området i Hamarbukta og nytt dobbeltspor. Dette skal reguleres samtidig.  Vi foreslår at det nye arealet brukes til sentrumsbebyggelse, hvilket innebærer både bygninger og gater, plasser og grønnstruktur. Jernbaneverket og kommunen er enige om at det må bygges tett, med høy arealutnyttelse, rundt togstasjonen. Det er viktig for å få flere gående, syklende og kollektivreisende, i tråd med nasjonale føringer fra Stortinget.

I den reviderte planen presiserer vi at det vi mener med tett utnyttelse er i samme størrelsesorden som kommunen allerede har vedtatt andre steder i nye byutviklingsområder, for eksempel på Espern.

For at kulvertalternativet fortsatt skal være aktuelt for Jernbaneverket, er det viktig at Hamar kommune følger opp dette når de vedtar kommunedelplanen. For Jernbaneverket er det viktig å sikre tett utnyttelse, slik som kommunen har sagt seg enig i, og at ikke kostnadene øker.

Ønsker ikke færre passasjerer
I løpet av høringsperioden kom det inn innsigelser til alle alternativene for dobbeltspor gjennom Hamar. Jernbaneverkets fem innsigelser står fortsatt fast. To av dem handler om valg av korridorer for sporet og tre omhandler mindre forhold.

Innsigelser til korridor 2 og 3 opprettholdes. Korridor 2 midt vil vesentlig fordyre utbyggingen av hele strekningen på Dovrebanen, og gir derfor grunnlag for innsigelse. Innsigelsen til korridor 3 øst handler om at en mindre sentral stasjonsplassering bryter med de statlige retningslinjene for fortetting av bysentra, og samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen. Det gir færre passasjerer og dårligere løsninger for godstrafikken.

Innskrenkning ved Espern/Strandsonen
Jernbaneverket ønsker å finne løsninger slik at det blir mulig å utvikle området på Espern i perioden før dobbeltsporet kommer på plass. Jernbaneverket må imidlertid ha tilgang til arealer i en periode for å kunne bygge fylling og nytt dobbeltspor over Åkersvika. Da har vi behov for anlegg- og riggområder på begge sider av Åkersvika. Det er også behov for arealene på Espern, for å gi tilgang til Åkersvika i byggeperioden. I neste fase av planleggingen vil vi vurdere anleggsområde, for å finne gode løsninger slik at stedet kan brukes til by- og boligutvikling.

Fjerning av de gamle sporene
Når de nye dobbeltsporene står ferdige, kan den gamle skinnegangen fjernes. Vi ønsker å finne gode løsninger som kommunen er fornøyd med. Noen ganger har Jernbaneverket laget sti eller gang- og sykkelvei, noen ganger blir slike områder tilbakeført til landbruk. Jernbaneverket mener at det er for tidlig å binde seg til en konkret løsning nå, dette må avklares når reguleringsplanen er vedtatt.

For dyrt med makskulvert
Jernbaneverket mener at kommunens forslag til makskulvert ikke er aktuelt fordi det vil bli for dyrt. Hamar kommune ønsker også et stort vannspeil i Hamarbukta. Jernbaneverket forstår det, men må sikre reell fortetting i området, i tråd med Stortingets ønsker. Vi mener det er fullt mulig med både fortetting og park/vannspeil i området. Dette er uansett avklaringer som tilhører neste planfase.

Hamar kommune har formulert en del detaljerte retningslinjer og krav om såkalt avbøtende tiltak. Dette er tiltak som skal gjøre byggeperioden mest mulig skånsom for byens beboere. Vi mener kravene kommer for tidlig, og at de må vurderes i neste planleggingsfase, ved utarbeidelse av reguleringsplan. Alle forslag til tiltak må vurderes og kostnadsberegnes. Så kan Jernbaneverket ta stilling til hvilke tiltakene som skal være med i den videre planleggingen.

Riksantikvaren opprettholder innsigelsen
Riksantikvaren har fremmet innsigelse til begge alternativene i korridor vest, hovedsakelig på grunn av siktlinjer mellom den historiske bykjernen i Hamar og Mjøsa.  Riksantikvaren opprettholder innsigelsen til traseen i korridor vest, både for bro- og kulvert.

Jernbaneverket er overrasket over at Riksantikvaren kom med innsigelsen i siste liten fordi de har vært informert om våre planer hele veien, og vi ikke har fått noen signaler som gikk i retning av innsigelse. Vi ber derfor kommunen vurdere om Riksantikvaren har rett til å fremme innsigelse. Vi ønsker å være forutsigbare og effektive og er derfor avhengige av at vi får viktige tilbakemeldinger i rett tid.