Problematisk med tilsvinger i østalternativet på Hamar

Jernbaneverket har ikke utredet tilsvinger som en del av konsekvensutredningen, men har likevel vurdert hele 8 varianter. Alle variantene er problematiske i forhold til omgivelsene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ramsarområdet
Åkersvika har status som Ramsar-område. Det betyr at området er et vernet våtmarksområde i henhold til Ramsar-konvensjonen, som er en internasjonal miljøvernavtale. Hvis man får tillatelse til inngrep i et Ramsar-område, må man erstatte arealet med et enda større område som er like verdifullt et annet sted i landet.

Nytt dobbeltspor fører til inngrep i Åkersvika naturreservat sør for Hamar. Den nordre delen av reservatet som omfatter Flagstadelvens utløp er ikke berørt i Jernbaneverkets utredning. Jernbaneverket har likevel sett på 8 forskjellige varianter av tilsvinger mellom Dovrebanen og Rørosbanen for å se om det er mulig å gjennomføre.

Store negative konsekvenser
Konklusjonen av de føreløpige vurderingene som er gjort er at alle variantene for tilsving i korridor øst får store negative konsekvenser for enten Ramsar-området, boligområder, jordbruket eller en kombinasjon av disse. Ingen av tilsvingene er enkle å gjennomføre.

- Vi ser at alle variantene er svært problematiske i forhold til omgivelsene i dette sårbare området, sier planleggingssjef Lars Eide.              

Beskrivelse av variantene

Variant A- en linje fra Midtstranda og inn mot Børstadområdet nord for boligområdet på Disen
En tidligere versjon av denne ble forkastet på grunn av store inngrep i de mest verdifulle delene av Ramsar-området. Hvis man beslaglegger areal her betyr det et økt behov for å erstatte arealene med tilsvarende økologiske verdier, noe som vil være svært vanskelig å oppfylle. Linjen berører fortsatt Ramsar-området ved kryssing av Flagstadelva.

Variant B – den går under Dovrebanen, gjennom Disen og kobler seg på vest for Dovrebanen
Denne lar seg ikke gjøre å få til geometrisk når Dovrebanen og Rørosbanen skal tilpasses koblingen ved Flagstadelva. Det er umulig å få høydene på Dovrebanen, tilsvingen, Vangsveien og Flagstadelva til å gå opp.  Dessuten vil det bli store inngrep i boligområdet Disen som er forsøkt bevart ved å legge dobbeltsporet i ytterkanten av boligområdet.

Variant C – langs E6 på vestsiden
Denne framstår som svært dårlig. Ramsar-området er frigjort i et område stort nok til å utvide E6 mot  vest. Korridoren gir ikke plass til et jernbanespor i tillegg, noe som gjør at Ramsar-området må innsnevres mer for å få plass til tilsvingen. En ytterligere innsnevring av Ramsar-området vil være svært vanskelig å få til.

Variant D – langs E6 på østsiden, følger enten traseen for C videre mot tunnelen eller videre nordover i en egen sidetunnel
Øst for E6 går Ramsar-området tett ved veien og det vil ikke være plass til et jernbanespor. Tilsvingen vil gi store inngrep i naturreservatet og fremstår derfor som veldig problematisk.

Variant E – i en bue nord for mesteparten av Ramsar-området med kryssing av Flagstadelven
Denne tilsvingen er lang. Den griper inn i Ramsar-området ved kryssingen av Flagstadelven, selv om det er i mindre grad enn andre varianter. I tillegg vil denne tilsvingen berøre boligområdene ved Ridabu i form av støy, den vil kreve et ytterligere arealbeslag av dyrkamark og E6 må krysses.

Variant F – i en bue helt nord til Vienkrysset på E6
Tilsvingen gir en 180 grader S-kurve som gir lang kjørevei. Tilsvingen kommer svært nær Vienkrysset og må krysse både E6 og en av rampene. Tilsvingen unngår Ramsar-området. Denne tilsvingen vil også være veldig støyende for boligområdene ved Ridabu , og den vil kreve ytterligere arealbeslag av dyrket mark.

Variant G – som F, men i stedet for svingen tilbake går sporet videre nordover og knytter seg til planlagt servicetunnel ved Kårtorp
Denne varianten er et forsøk på å unngå en lang S-kurve. Tanken er å koble seg på og utnytte planlagt servicetunnel ved Kårtorp. Det kan kanskje gi enklere kryssing av E6 og noe kortere bro.

Variant H – tunnel under Flagstadeleven
For å komme ca. 10 meter under elven må man starte tunnelen et stykke før kryssingen av E6 på Rørosbanen og man kommer ikke opp på ny Dovrebane før inne i tunnelen i nord. Det er ikke gjennomførbart på grunn av krav til stigning.