Ny mulighetsstudie av kulvertløsning på Hamar

Jernbaneverkets eget rådgivningsteam presenterte 26. oktober sitt forslag til hvordan Hamar kan utvikle seg som by fremover. Studien er ett av to mulighetsstudier Jernbaneverket leverer i høst.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ved å anlegge en ny bypark inn mot byen, kan det etableres et nytt vannspeil nært sentrum, samtidig som sentrumsnære parkområder gjøres lett tilgjengelige. Illustrasjon: Rambøll Sweco

To konsulentteam har uavhengig av hverandre sett på hvilke byutviklingsmuligheter som finnes rundt et knutepunkt i korridor 1, vest. Teamet med firmaene Dronninga landskap, C.F. Møller og Rejlers, jobbet sammen i fem uker og presenterte sitt forslag til formannskapet 7. september.

Rambøll Sweco med underleverandør ALT.arkitektur presenterte sin mulighetsstudie for kommunestyret i Hamar 26. oktober. Rådgiverne derfra kjenner Hamar gjennom en lang utredningsprosess, som blant annet er oppsummert i fagrapporten «Byutvikling og knutepunkt».

Hovedgrep 1 - Hamarbukta kan bli nytt sentrum
Hamarbukta er viktig for opplevelsen av Hamar ved Mjøsa. Ved å anlegge en ny bypark inn mot byen, kan det etableres et nytt vannspeil nært sentrum, samtidig som sentrumsnære parkområder gjøres lett tilgjengelige, uten å måtte krysse hindringer på veien. Strandgata kan forlenges til enden av Tjuvholmen og bli en gate som rommer både kulturtilbud, bolig, arbeidsplasser og småbåthavn i enden. Strandgata kan bli byens mest sentrale gate, og en viktig del av utviklingen rundt «nye» Hamarbukta. Ny byutvikling åpner opp for nye områder for dem som går og sykler. Det gangbaserte sentrumet utvides.

Strandgata kan forlenges til enden av Tjuvholmen og bli en gate som rommer både kulturtilbud, bolig, arbeidsplasser og småbåthavn ytterst. Illustrasjon: Rambøll Sweco

Hovedgrep 2 - Byliv og aktivitet i sentrum
Kvartalsbyen fra 1800-tallet danner rammen rundt Hamars attraktive sentrum og er et kulturminne i seg selv. Rambøll Sweco viser hvordan ny byutvikling kan gjøres ved å legge til nye kvartaler til denne strukturen.

Ved å utvide kvartalsstrukturen beholdes aksen og sikten fra domkirken mot Mjøsa, samtidig som det skapes nye byrom for mer handel, arbeidsplasser og boliger nærmere Mjøsa. Hamar sentrum strekkes ut til en ny urban sjøfront, slik at allerede regulerte byområder langs Mjøsa og fremtidige utviklingsområder på Tjuvholmen innlemmes i sentrum. Dette skaper en attraktiv by tett på Mjøsa, samtidig som ny byutvikling skjer rundt jernbanestasjonen. Stasjonen blir en sentral destinasjon midt i en gang- og sykkelbasert sentrumsutvikling.

– Målet med byutvikling er å skape liv og aktivitet i sentrum og gode møtesteder, sier Einar Lunøe fra Rambøll Sweco.

I dette forslaget anlegges en ny bypark, Hamar får en urban sjøfront og byutviklingen skjer rundt jernbanestasjonen. Strandgata kan bli byens mest sentrale gate, og en viktig del av utviklingen rundt «nye» Hamarbukta. Illustrasjon: Rambøll Sweco.

Ny bypark
Koigen utgjør i dag Hamars rekreasjonsområde ved vannet. Området kobles sammen med en ny bypark slik at byens grønne sjøfront kommer nærmere sentrum. Grepet gir mulighet for å ha en  bekk i Bekkegata som kan løse verdifull overvannshåndtering for hele byen.

Strandgata og Strandgateparken binder sammen ny og eksisterende by
Strandgata, som forbinder Stortorget med nytt knutepunkt, blir en viktigere gate, og det nye  sentrumsområdet på yttersiden av Strandgateparken bidrar til at den nye og gamle byen bindes tettere sammen. Strandgata kan bli en hovedgate med butikker og cafeer på begge sider. Samtidig skal den ivareta grønne oppholdsarealer i møte mellom eksisterende by og ny byutvikling. Ny byutvikling styrker Strandgata som byens viktigste gaterom.