Lokale krav og nasjonale målsettinger

Jernbaneverkets anbefaling følger nasjonale målsettinger om mer kompakt byutvikling, mer miljøvennlig ferdsel og bedre vilkår for godstransporten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kulvertløsningen i Jernbaneverkets anbefaling vil bedre tilgjengeligheten til Koigen, og gjøre en utvidelse mulig, til beste for byens befolkning. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Leder Geir Bjørnar Smebye i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar har stilt Jernbaneverket flere spørsmål den siste tiden. Vi har hatt et visst påtrykk denne høsten og beklager at ikke alle spørsmål kan svares ut så raskt som ønskelig. Jernbaneverket ber om forståelse for at vi i tiden framover må vi konsentrere oss om å svare ut alle høringsuttalelsene til kommunedelplanen. Slik vi oppfatter Smebyes leserinnlegg av 8. september og 5. oktober gjenstår det nå fire spørsmål han ønsker besvart:

1) Hvilke ansatte i Jernbaneverket står bak beslutningen om å fraråde alternativene midt og øst?

2) Vil Jernbaneverket anbefale kulvert eller bro for alternativ vest?

3) Har Jernbaneverket på noe tidspunkt mottatt ønske fra kommunen om utbygging i Hamar-bukta?

4) Hvilke kriterier skiller mellom «anbefaler», «anbefaler ikke» og «fraråder» i Jernbaneverkets vurdering av trasser?

Det er fullt forståelig at beboere er opptatte av store utbygginger i sitt nærområde, og at folk engasjerer seg for sin ønskede løsning. I Jernbaneverket er vi pålagt å ta nasjonale og regionale hensyn, som av og til kan kollidere med krav fra lokale pressgrupper. Her er våre svar:

1) Det første spørsmålet må besvares med ett ord: Jernbaneverket. Det er aldri en eller noen få enkeltpersoner som tar slike beslutninger i en stor statlig etat.

2) Jernbaneverket har anbefalt begge alternativene i korridor vest. Kulvert gir imidlertid størst mulighet for å bygge boliger og næringsbygg sentralt i byen, i tråd med nasjonale føringer om fortetting av bysentra. Kulvertløsningen vil også bedre tilgjengeligheten til Koigen, og gjøre en utvidelse mulig, til beste for byens befolkning.

3) Hamar kommune har uttalt at fortetting rundt stasjonsområdet som knutepunkt er bra. Jernbaneverket konstaterer at vi her er enige.

Planleggingssjef Lars Eide i Jernbaneverket4) Når det gjelder hva som skiller de forskjellige kategoriene «anbefaler», «anbefaler ikke» og «fraråder» så er det en helhetsvurdering som ligger til grunn for det. Et alternativ har sjelden bare positive eller negative konsekvenser. I noen tilfeller kan et alternativ frarådes, til tross for mange gode sider. Slik er det også på Hamar. Vi ser to tungtveiende forhold som gjør etablering av en ny stasjon i øst svært vanskelig: En uønsket stasjonsplassering ved Vikingskipet og en mindre god løsning for godstrafikken. Derfor har vi frarådet denne korridoren, og lagt inn innsigelse til alternativ øst. En eventuell ny stasjon her blir mindre sentralt plassert enn dagens stasjon. Det blir færre som kan gå og sykle dit, og færre togpassasjerer, mens flere vil bruke bil. De nasjonale politiske føringene handler om det motsatte. I tillegg vil en stasjon i øst medføre et press på utbygging i området. Dette vil konkurrere med dagens sentrum om nærings- og boligetablering og folkeliv.

Regjeringen har signalisert en styrket satsning for å flytte mer godstransport fra vogntog til jernbane. Dette vil være til beste for miljøet og trafikksikkerheten på veiene. I tråd med disse signalene legger Jernbaneverket derfor større vekt på godstrafikkens behov nå, enn da vårt planarbeid startet. Alternativ øst er problematisk fordi det vanskeliggjør koblingen mellom godstrafikk på Dovrebanen og Rørosbanen. Dette vil kunne senke godskapasiteten og tidvis forsinke passasjertogene.

Jernbaneverkets anbefaling følger nasjonale målsettinger om mer kompakt byutvikling, mer miljøvennlig ferdsel og bedre vilkår for godstransporten. Dette er også grunnen til at vår fraråding av korridor øst støttes av Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Hedmark fylkeskommune.

Lars Eide
Planleggingssjef i Jernbaneverket