Jernbaneverkets høringsuttalelse om Hamar

1. juni leverte Jernbaneverket forslag til kommunedelplan og anbefalte korridor 1 vest. Hamar kommune har lagt ut alle tre korridorer på høring. Jernbaneverket står fast ved sin anbefaling, og har levert høringsuttalelse med flere innsigelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er over 100 år siden man sist bygget jernbane i Innlandet, og mye har forandret seg siden den gang. Det moderne Jernbaneverket har en større samfunnsoppgave enn tidligere. Samfunnsmålet til InterCity er klart: «IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen». Det betyr at i tillegg til å sørge for solid infrastruktur skal Jernbaneverket bidra til å redusere utslipp av klimagasser, begrense arealinngrep og ikke minst bidra til attraktive og kompakte byer og tettsteder. Plassering av stasjoner er derfor en viktig del av moderne transportplanlegging.

Jernbaneverket har som fagetat ansvar for å utarbeide planer for ny jernbaneinfrastruktur.  Kommunen har ansvar for å vedta planforslag, og skal i følge plan- og bygningsloven også ivareta nasjonale og regionale interesser i egen planlegging. I de tilfeller der nasjonale og vesentlige regionale interesser ikke blir godt nok ivaretatt, kan innsigelse benyttes. Det er Jernbaneverkets oppfatning at Hamar kommune ikke tar tilstrekkelig hensyn til nasjonale og regionale interesser og føringer for korridor 2 midt og korridor 3 øst, de to alternativene Jernbaneverket har frarådet.

Korridor midt
I korridor 2 midt ville jernbanen gått gjennom byen med nedsenket stasjon ved Hamar rådhus. Av de fire alternativene som ble konsekvensutredet var 2 midt det dyreste med forventet kostnad på 15,1 milliarder kroner. Varianten kommunen la ut på høring, med mer lokk, ville blitt enda dyrere. Jernbaneverket må forholde seg til statlige føringer som sier at planer som er i motstrid med eller vesentlig fordyrer tiltak som inngår i NTP, gir grunnlag for innsigelse.

Korridor 2 midt vil vesentlig fordyre utbyggingen av hele strekningen på Dovrebanen, og gir derfor grunnlag for innsigelse.

Korridor øst
I korridor3 øst ville jernbanen med stasjon ved Vikingskipet bli liggende om lag 1,3 km fra dagens stasjon. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (BATP-retningslinjene) skal legges til grunn både ved statlig, regional og kommunal planlegging. I disse retningslinjene står det bl.a.: «For å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må vi utvikle kompakte byer og tettsteder, og bygge tett rundt kollektivknutepunkt. Dette reduserer arealforbruk og transportbehov, og styrker grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange.»

Korte avstander mellom boliger, arbeidsplasser og sentrale mål som f.eks. kulturhus, er viktig for at folk vil velge å gå eller sykle eller bruke kollektivtilbud. Dagens stasjon har riktig plassering. Korridor 1 vest med kulvert gir stort potensiale for fortsatt utvikling i dette området.

En evt. ny stasjon ved Vikingskipet blir mindre sentral, og det blir færre som kan gå og sykle til stasjonen. Flere vil bruke bil. I tillegg vil en stasjon i øst medføre et press på utbygging i området som konkurrerer med eksisterende sentrum om nærings – og boligetablering og folkeliv i Hamar sentrum.  Jernbaneverket mener at stasjonsplasseringen i korridor øst ikke er i samsvar med BATP-retningslinjene, og derfor gir grunnlag for innsigelse.

Regjeringens godsstrategi beskriver tiltak for å overføre mer gods fra vei til jernbane. En tilsving/godstilknytning er et slikt tiltak. Korridor 3 øst har en stor jernbaneteknisk mangel fordi alternativet mangler tilsving mellom Dovrebanen og Rørosbanen. I plangrunnlaget for neste NTP styrkes satsningen på gods ytterligere, og gjør det nødvendig å planlegge for tilsving/ godstilknytning. På grunn av den økte satsningen på gods på bane legger Jernbaneverket derfor større vekt på godstrafikkens behov nå enn da planarbeidet startet. Nasjonale interesser, her beskrevet i NTP, blir derfor ikke oppfylt. 

Jernbaneverkets vurdering
Vi har tatt Hamars meget tydelige signaler om å bevare strandsonen på alvor. En løsning i korridor vest med kulvert gjør at Koigen og strandsonen utvides og kan bli dobbelt så lang når jernbanesporene forsvinner. Dette gir også bedre kontakt mellom Mjøsa og Hamars bysentrum.

Det er vår klare oppfatning at kun korridor 1 vest oppfyller nasjonale og regionale føringer for utviklingen av Hamar som en attraktiv og kompakt by med et kollektivknutepunkt i sentrum, og som samtidig oppfyller jernbanefaglige krav til en moderne jernbane. Et kollektivknutepunkt gjør det attraktivt å etablere arbeidsplasser i nærheten, noe som kan bidra til mer liv i sentrum. En miks av kontorlokaler, butikker, boliger og cafeer ved stasjonen og mot Mjøsa kan skape et mer levende og dynamisk sentrum for folk i alle aldre.

Hilsen Gunnar Løvås, assisterende jernbanedirektør.