Anleggsarbeid Hamar

Det vil ta cirka fire år å bygge korridor vest og øst, hvorav ett og et halvt år blir intensivt. Midtkorridoren vil ta noe lengre tid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Alle korridorene er gjennomførbare, men de har ulike utfordringer. På tross av ulikheter er det også flere felles problemstillinger knyttet til anleggsgjennomføringen. Samtlige alternativer krysser Åkersvika naturreservat på ny jernbanefylling. På grunn av status som naturvernområde kan man ikke drive sammenhengende anleggsvirksomhet over hele året. Det betyr at arbeidet kun kan gjennomføres i tidsrommet 1. oktober til 31. mars.

Det forventes at store mengder masser må kjøres til deponi eller mellomlager. For samtlige alternativer blir det omfattende masseflytting.

- Vi ønsker å gjenbruke fjellmasser fra skjæringer og tunneler i prosjektet. Massenes kvalitet og hvilket formål de eventuelt skal anvendes til avklares i neste planfase. Massetransporten ut av området må skjermes fra sentrumsgatene.  Massetransport langs offentlig veier bør skje mot sør (Stangevegen), sier planleggingssjef for Sørli-Brumunddal, Lars Eide.

I denne planfasen er det for tidlig å gå inn i detaljer, både når det gjelder den praktiske gjennomføringen og det anleggtekniske. I hovedplan/kommunedelplan for Sørli- Brumunddal er arbeidstiden antatt å bli ti timer hver dag, fem ganger i uken. Dersom det søkes om arbeid i helgene vil krav til anleggsstøy bli strenge.

Utfordringer i korridor vest
Det vil ta cirka ett og et halvt år å bygge selve kulverten. Jernbaneverket ønsker sammen med kommunen å finne gode, midlertidige løsninger for å minimere ulempene i den mest intensive byggeperioden, bl.a. for å sikre befolkningens tilgang til deler av strandområdet.

Av spesielle utfordringer i korridorene nevnes:

 • Bygging av vanntett kulvert fra Skibladner-  brygga til Karl Jemtesgt.
 • Konflikt med drift av dagens spor (ligger ca. 10 m over kulvert i krysningspunkt) og øvrig infrastruktur.
 • Transport og mellomlagring av masser langs Koigen, Hamarbukta og Espern. Dette for å unngå transport inn i sentrum av Hamar.
 • Trygg togdrift samtidig med anleggsdriften (løses ved å stenge deler av stasjonen og redusere antall spor i drift)

Utfordringer i korridor midt
Denne korridoren er teknisk komplisert, noe som gjør at byggetiden er lengre enn for de andre alternativene.

Av spesielle utfordringer i korridorene nevnes:

 • Massetransport må skje i korridoren og ut mot Stangevegen.
 • Et trangt, avskjermet (spuntvegger) og begrenset anleggsområde (areal).
 • Krevende grunnforhold, dårlig fjell kombinert med grunnvannsproblematikk.
 • Omlegging og ombygging av offentlig infrastruktur som krysser anleggsområdet.
 • Nærføring til bygårder og øvrige bygninger, blant annet Hamar rådhus og CC- Stadion.

Utfordringer i korridor øst
Denne korridoren berører naturvern - og Ramsar området mest.

 Av spesielle utfordringer i korridorene nevnes:

 • Stangevegen må stenges og ny vei over nytt dobbeltspor, som krever omkjøring for biler, må bygges.
 • Arrangementer som krever parkering ved Vikingskipet må flyttes eller koordineres med JBV under/i anleggsperioden.
 • Brannstasjonen må flyttes.
 • Kryssing av Vangsveien (hovedveg inn til Hamar sentrum med stor trafikk)
 • Bro over Flagstadelva (tilkobling til Rørosbanen) berører Ramsar – området.