Vellykket møte med grunneiere av landbrukseiendom

Nærmere 30 deltagere inviterte grunneiere av landbrukseiendommer deltok på et vellykket digitalt informasjonsmøte 14. april. Deltagerne fikk se en gjennomgang av Bane NORs planer og mulighet til å stille spørsmål.

På møtet gikk prosjektledelsen fra Bane NOR gjennom generell informasjon og status for prosjektet, hvordan håndtering av landbrukseiendommer vil bli gjennomført samt veien videre. Spesielt viktig var informasjonen om at det nå skal gjennomføres både gårdsregistreringer og en mulighetsstudie for kompensasjon ved tap av beslaglagt dyrka mark. Dette er en ekstra innsats, som ikke er lovpålagt, for at prosjektet skal få bedre kunnskap om jordverninteressene.

 

I tillegg til informasjon som berører landbrukseiendommer ble det også informert om regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) som ble lagt frem like før påske. Her ble prosjektet for planlegging av ny jernbanetrasé mellom Brumunddal og Moelv trukket frem som et av de prosjektene i ytre InterCity (Hamar-Lillehammer) hvor planleggingen skal fortsette. Dette for å se på kostnadseffektive løsninger som kan gi stor effekt på både antall avganger og reisetid.

 

Her kan du se presentasjonen fra møtet.

 

Møtet, som var planlagt i samarbeid med planadministrasjon og landbrukskontoret i Ringsaker kommune, skulle egentlig være et fysisk møte på Prøysenhuset, men grunnet den pågående smittesituasjonen var dette ikke tilrådelig. Det ble derfor bestemt at møtet måtte avholdes digitalt denne gangen. I underkant av 50 grunneiere ble invitert til informasjonsmøtet på Prøysenhuset og vi er veldig fornøyde med at cirka halvparten var med på det digitale møtet.

 

Har du nærmere spørsmål kontakt Bane NOR eller landbrukskontoret i Ringsaker kommune

Bane NOR: Ringsaker_Utbygging@banenor.no.

Landbrukskontoret v/Stein Inge Wien: stein.inge.wien@ringsaker.kommune.no.