Opphever båndlegging på strekningen Jessnes-Flatmo

Statsforvalteren i Innlandet har vedtatt å oppheve båndleggingen av strekningen Jessnes-Flatmo i Ringsaker kommune. Bakgrunnen er usikkerheten knyttet til framtidig utbygging av dobbeltspor på denne strekningen.

Områder for båndlegging på strekningen Jessnes - Brumunddal. Båndlegging er anbefalt opphevet i område markert med grått og anbefalt videreført i område markert med rødt. Klikk på bildet for større versjon.I Nasjonal Transportplan (NTP) er det ikke gitt noen signaler om utbygging av dobbeltspor mellom Hamar og Brumunddal. Etter anbefaling fra Bane NOR endrer derfor Statsforvalteren sitt tidligere vedtak om båndlegging for av strekningen mellom Jessnes og Flatmo med umiddelbar virkning. Lenger nord mellom Flatmo og Brumunddal opprettholdes den eksisterende båndleggingen, siden det kan være nødvendig med tiltak på denne strekningen.

Normalt båndlegges korridor for framtidig jernbane i 4 år i påvente av videre detaljplanlegging (reguleringsplan). Nåværende båndlegging av hele strekningen varer til desember 2024. Det er imidlertid ikke ønskelig å båndlegge arealer lenger enn nødvendig og ved å oppheve båndleggingen på deler av strekningen håper Bane NOR å bidra til mindre usikkerhet for noen grunneiere. Ved en eventuell framtidig planlegging på denne strekningen vil planprosessen starte på nytt iht. plan- og bygningsloven.

Alle berørte grunneiere på strekningen hvor båndleggingen oppheves (Jessnes – Flatmo) vil motta brev om dette. For eiendommer hvor båndlegging vil fortsette vises det til tidligere utsendt informasjon om dette. Ønsker du mer informasjon om hva dette betyr for deg som grunneier, så kan lese mer om dette på Bane NORs nettside for grunneiere.

Videre planlegging for strekningen Hamar-Lillehammer

Strekningen Jessnes-Brumunddal ble båndlagt første gang i 2016 når Kommunedelplanen for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal ble vedtatt av Ringsaker kommunestyre. Båndleggingen ble forlenget av Statsforvalteren i januar 2021 i påvente av signaler rundt fremtidig utbygging av dobbeltspor på strekningen Hamar-Lillehammer. Statsforvalterens vedtak om forlenging kunne bli helt eller delvis omgjort i etterkant av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan (NTP) i sommer.

Ved fremlegging av NTP tidligere denne sommeren ble det klart at det ikke er konkretisert videre utbygging til Lillehammer, selv om ambisjonen om InterCity-satsingen på Dovrebanen fortsatt står ved lag. På bakgrunn av dette kommer Bane NOR til å planlegge for en optimalisert utbygging mellom Hamar og Lillehammer. Det vil si at det planlegges for en utbygging av delstrekninger med mest mulig effekt, slik at det er mulig å øke frekvensen på både person- og godstrafikk til en lavere kostnad for samfunnet.

Strekningen Flatmo-Brumunddal er en slik mulig delstrekning for dobbeltspor. Båndleggingen opprettholdes derfor her i påvente av videre planlegging og for å unngå at det settes i gang andre utbyggingstiltak som kan fordyre eller vanskeliggjøre framføring av dobbeltspor på strekningen. Denne strekningen sees også i sammenheng med strekningen videre nordover, fra Brumunddal til Moelv. Planarbeidet for kommunedelplan for dobbeltspor på denne strekningen er godt i gang. Forventet vedtak av denne planen er i 2023. Dette kan gi grunnlag for felles videre planlegging på strekningen Flatmo– Moelv.