I gang med mulighetsstudie for Moelv stasjon og knutepunkt

Bane NOR skal gjennomføre et mulighetsstudie for Moelv stasjon og knutepunkt. Arkitektfirmaet A-lab er engasjert som rådgiver og skal lede arbeidet som utføres i løpet av høsten og vinteren 2021. Studiet er en del av arbeidet med kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv.

Moelv i en større sammenheng. Kilde A-lab arkitekter

Målet med mulighetsstudiet er å øke kunnskapsnivået og beslutningsgrunnlaget for Moelv knutepunkt. Funksjoner og utforming ved Moelv stasjon skal vurderes sammen med koblinger mot viktige deler av Moelv by. Det skal legges til rette for en utvikling som gir gode byrom med urbane kvaliteter. Viktige temaer som trafikkavvikling, parkering, byform og bystruktur må derfor sees i sammenheng. 

Kick-off gjennomført 24.september

Bane NOR inviterte til et «kick-off» for mulighetsstudiet 24.september. Ringsaker kommune, sektormyndigheter og utvalgte næringsaktører deltok sammen med A-lab. Målet med møtet/dagen var blant annet at ulike aktører skulle møtes for å dele informasjon og tanker om Moelv med hverandre. Å legge gode rammer for arbeidet bidrar til at A-lab kan løse oppgaven på best mulig måte.

I forkant av oppstartsmøtet deltok også Bane NOR på Sensommerdagene i Moelv lørdag 21.august, for å få innspill som kunne være nyttige å inkludere i mulighetsstudiet. I løpet av dagen snakket vi med flere hyggelige mennesker, og det kom en håndfull nyttige innspill som er videreformidlet til A-lab.

Presentasjonene

Presentasjonene tok for seg Moelv både fra et større regionalt perspektiv og ned til et mer lokalt perspektiv. Det var fokus på blant annet mobilitetsutviklingen fremover og hvilke eksisterende kvaliteter i Moelv som må ivaretas. 

Alle som presenterte så positivt på utviklingsmulighetene for Moelv i tiden fremover, og vi fikk også et tilbakeblikk på hvordan det har vært i Moelv tidligere, samt konkrete ønsker for Moelv i fremtiden. A-lab avsluttet dagen med å presentere hvordan de oppfatter Moelv; som «en eggeplomme under radaren». 

Vi gleder oss til å se resultatet fra A-lab! 

Hvorfor gjøres det en mulighetsstudie for Moelv?
Gjennom arbeidet med planprogrammet (fastsatt 18.11.2020) ble det bestemt at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie for Moelv stasjon. Mulighetsstudiet vil bli brukt som underlag for det videre planarbeidet med kommunedelplan for Brumunddal-Moelv. Det er ikke et planforslag i seg selv.

 

Hva skjer videre?
Bane NOR jobber videre med de tekniske løsningene for det nye dobbeltsporet mellom Brumunddal og Moelv. Mot slutten av 2022 planlegger Bane NOR å sende forslag til kommunedelplan på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Da kan alle si sin mening om planen. Målet er at kommunedelplanen vedtas av kommunen i 2023.

 

Prosjektet i korte trekk:

 • Nytt dobbeltspor mellom Brumunddal-Moelv
 • Muliggjør både flere persontog og økt godstrafikk
 • Redusert reisetid

Følgende aktører holdt presentasjon:

 • Bane NOR
 • Ringsaker kommune
 • Innlandet Fylkeskommune
 • Nye Veier
 • Moelven Ide og næringsforum
 • Moelven Industrier ASA
 • Helse Sør-Øst RHF
 • A-lab