Forlengelse av båndleggingen mellom Jessnes og Brumunddal

Statsforvalteren i Innlandet har forlenget båndlegging av korridor for framtidig dobbeltspor på strekningen Jessnes – Brumunddal med fire år. Vedtaket sikrer at kommunedelplan for Jessnes – Brumunddal ikke utløper og sørger for at Bane NOR ikke må starte opp dette arbeidet på nytt.

Kart over område som blir båndlagt. Illustrasjon: Bane NOR

Kommunedelplan for Sørli – Brumunddal ble vedtatt av Ringsaker kommunestyre 21.12.2016. I denne planen båndlegges en korridor for framtidig dobbeltspor på strekningen Jessnes – Brumunddal i Ringsaker kommune. Ordinært utløper den rettskraftige virkningen av en vedtatt kommunedelplan etter fire år, men etter ønske fra Bane NOR har Ringsaker kommune søkt om forlengelse av båndleggingen med fire nye år. Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen) har nå innvilget søknaden. Statsforvalterens svarbrev finner du vedlagt nederst i denne saken.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som berøres av dette. Ønsker du mer informasjon om hva dette betyr for deg som grunneier, så kan lese mer om dette på Bane NORs nettside for grunneiere og i "Fakta om båndlegging" lenger nede i denne saken.

Søknad om forlengelse av båndlegging er i tråd med plan og bygningsloven § 11-8 andre ledd bokstav, som sier at «båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år».

I henhold til forvaltningsloven og plan- og bygningsloven kan vedtaket påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fortsatt aktuelt å bygge ut jernbanen

Kommunedelplanen Sørli – Brumunddal er utarbeidet som en del av InterCity satsingen på Dovrebanen, og er første skritt i planleggingen av en dobbeltsporet jernbane fra Jessnes til Brumunddal i Ringsaker kommune. Selv om kommunedelplanen ble vedtatt allerede i desember 2016 har Bane NOR ikke fått klarsignal for å kunne jobbe videre med planlegging av strekningen. Det betyr at videre planlegging og utbygging av dobbeltspor fortsatt er aktuelt, men det tar litt lengre tid enn forventet.

Bane NOR har nå også satt i gang arbeid med kommunedelplan for strekningen Brumunddal – Moelv, og det forventes et vedtak av denne planen i starten av 2023. Videre planlegging vil trolig ikke starte opp før kommunedelplanen for Brumunddal – Moelv er vedtatt. I den videre planleggingen av jernbanestrekningen mellom Hamar og Lillehammer vil vi vurdere hvilke parseller som skal bygges ut basert på hva som gir best effekt for togtilbudet.

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med noen fra Bane NOR så kan du ta kontakt med prosjektleder Sverre Normann Setvik på telefon eller e-post
Tlf: 922 87 758 / E-post: sverre.normann.setvik@banenor.no

Fakta om båndlegging:

  • Når det er bestemt hvor et tiltak (f.eks. et nytt jernbaneanlegg) skal ligge, vil et område på og rundt arealet som skal brukes bli båndlagt. Dette sikrer at det ikke skjer store endringer innenfor det båndlagte området før arbeid med en reguleringsplan settes i gang.
  • Båndleggingen er tidsbegrenset. Det betyr at hvis det ikke startes opp arbeid med en reguleringsplan innen 4 år fra kommunedelplanen er vedtatt, vil båndleggingen slutte å gjelde. Imidlertid kan det søkes om en forlengelse på 4 år (én gang) slik at båndleggingen totalt kan gjelde 8 år.
  • Båndlegging betyr ikke at en eiendom nødvendigvis skal erverves, men innebærer noen restriksjoner for eiendommer innenfor den båndlagte sonen. Dvs. at du ikke får gjøre hva du vil på eiendommen din.
  • Båndlegging er ikke et fullstendig byggeforbud. Folk står fritt til å pusse opp huset og drive vedlikehold av eiendommen. Her er det ikke restriksjoner. Det er imidlertid visse begrensninger når det gjelder oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg i båndlagt område.
  • Bor du innenfor en båndlagt sone og sender en byggesøknad til kommunen, vil den bli sendt videre til Bane NOR som uttaler seg i saken. Poenget er at folk ikke skal bygge noe nytt før plasseringen av en ny jernbane er avklart i en reguleringsplan.
  • Hvis det utarbeides og vedtas en reguleringsplan, vil båndleggingen falle bort for det båndlagte arealet som ikke omfattes av reguleringsplanen.
  • Bane NOR kan ikke kjøpe eiendommer i et båndlagt område før en reguleringsplan er vedtatt.