Planarbeidet fortsetter som forutsatt

Sammen med Ringsaker kommune er vi i gang med planleggingsprosessen for dobbeltspor gjennom kommunen. Arbeidet, som er helt i startfasen, vil gå i ulike faser over flere år før vi kommer så langt som til utbygging. Selv om informasjonsmøtene nå ved oppstart av prosessen ble avlyst som følge av Korona-pandemien, vil det bli god anledning til å komme med innspill og delta i høringer underveis.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dessverre måtte vi avlyse de planlagte oppstartsmøtene i Brumunddal og Moelv samt en sosial jernbanelørdag i Brumunddal denne måneden. Korona-pandemien har skapt en spesiell og uvant situasjon for oss alle. Det er nå viktig å ta vare på hverandre og vise hensyn. Vi legger derfor opp til å kommunisere med dere via nettsiden vår mens vi venter på at situasjonen normaliserer seg.

I første omgang legger vi ut den informasjonen vi har på nettsiden her. Du er også velkommen til å stille spørsmål til denne e-postadressen: Ringsaker_Utbygging@banenor.no. Så skal vi svare løpende på de spørsmålene som kommer. Hvis det er mange allmenngyldige spørsmål, så legger vi dem ut på nettsiden med svar.

Dette er presentasjon som var tenkt holdt i forbindelse med informasjonsmøtene.

Framdrift
Vi gjennomfører digitale møter med Ringsaker kommune og legger opp til å holde planlagt framdrift, slik at vi sender forslag til planprogram til kommunen før sommeren. Etter Planutvalgets behandling, sendes planprogrammet på høring i perioden juli-september. I denne perioden vil vi invitere alle til å komme med innspill. Alle innspillene skal oversendes og svares ut når planprogrammet fastsettes av kommunestyret i Ringsaker på slutten av året.

I høringsperioden inviterer Bane NOR sammen med kommunen til digitale eller ordinære informasjonsmøter over sommeren når planprogrammet er ute på høring. Vi håper at vi da også kan gjennomføre den planlagte jernbanedagen i Brumunddal sentrum.

Når planprogrammet er vedtatt, går prosjektet over i fasen der det skal utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning. Dette skjer i 2021 og 2022. Også i denne fasen vil det bli muligheter til å komme med innspill når kommunedelplanen legges ut på høring.

Etter at kommunedelplanen er vedtatt av Ringsaker kommune, kan arbeidet med den mer detaljerte reguleringsplanen starte. Dette forutsetter imidlertid at Bane NOR har fått bestilling fra Jernbanedirektoratet om å fortsette arbeidet.

Nasjonal transportplan ligger til grunn for bevilgninger i statsbudsjettet
Rammene for videre framdrift vil komme i neste Nasjonal transportplan, som gjelder for perioden 2022-2033. Denne blir vedtatt av Stortinget i juni 2021. De konkrete prioriteringene skjer i de årlige statsbudsjettene og egne stortingsproposisjoner der investeringsbeslutninger tas.

I dag arbeider Bane NOR etter gjeldende NTP (2018-2029) og gjeldende bestillinger fra Jernbanedirektoratet.