Slik planlegges dobbeltsporet

For planlegging av et så stort jernbaneprosjekt som å bygge dobbeltspor gjennom tre kommuner, er plan og bygningsloven styrende lovverk. Et så omfattende jernbanetiltak er også utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredninger.

Først lages det et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Der skal det gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger.

Forslaget til planprogram skal sendes ut til høring legges ut til offentlig ettersyn samtidig med at man varsler planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndighetene, i dette tilfelle av de berørte kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal.

Neste trinn i prosessen er å lage en kommunedelplan. For jernbanetiltak lages kommunedelplanen av Bane NOR, og i dette tilfelle med Norconsult som rådgivende konsulentfirma. Kommunedelplanen skal være en overordnet plan for arealbruk i en avgrenset del av kommunene, den er juridisk bindende og gir føringer for mer detaljert planarbeid seinere. Kommunedelplanen skal inneholde overordnede prinsipper for jernbaneutbyggingen, valg av korridor for dobbeltsporet med nødvendig drift- og hensettingsareal, standard for jernbaneanlegg osv.

I forbindelse med kommunedelplanen utarbeides en konsekvensutredning av tiltaket. Denne utredningen skal gi svar på hvilke konsekvenser utbyggingen gir for samfunn og miljø. Her beskrvies team som trafikant- og operatørnytte, investeringskostnader, støy, klimaregnskap, samt konsekvenser for jernbanenes omgivelser form landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser med videre. Konsekvensutredninger danner grunnlag for endelig valg av korridor.

Når Bane NOR er ferdig med kommunedelplan og konsekvensutredning, så blir den lagt ut til høring og offentlig ettersyn før politisk behandling og vedtak i hver av kommunene som er omfattet av planen.