Grunnundersøkelser av strekningene

En viktig del av konsekvensundersøkelsen knyttet til etablering av dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal er grunnundersøkelser av de fire aktuelle trasèene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Helikopter er brukt til å samle data om grunnforholdene.

Alle de fire trasealternativene har delstrekninger med stor andel løsmasser og ellers krevende grunnforhold. Det vil bli strekninger med bergtunnel samt skjæringer og fyllinger i dagstrekninger. Det er derfor viktig med gode grunnundersøkelser.

 

Undersøkelser med helikopter

Det er gjennom 2015 og 2016 gjennomført totalsonderinger, seismikk og AEM-målinger langs utvalgte deler av de planlagte traseene for å få informasjon om geofaglig gjennomførbarhet og vanskelighetsgrad. Det er brukt utstyr på bakken og ved hjelp av helikopter. Helikopteret flyr i 30 meters høyde med en stor antenne under seg (AEM-målinger). Elektromagnetiske stråler, som er ufarlig for mennesker og dyr, blir sendt nedover og reflektert tilbake til antennen. Dermed kan man danne seg et bilde av hvor dypt det er til fast fjell under jordoverflaten. Undersøkelsene er fokusert om tunnelstrekninger med lav terrengoverdekning, områdene ved tunnelmunninger og skjæringer i terrenget.

Resultatene av grunnundersøkelsene analyserer grundig og blir en del av konsekvensutredningen som nå er under ferdigstillelse og er planlagt oversendt kommunene ved nyttår 2017/2018.