Spørsmål og svar

Det er mange som har spørsmål om våre prosjekter og hvordan de påvirker omgivelsene. På denne siden svarer vi på en del spørsmål som ofte kommer opp, om både jernbaneprosjekter generelt og planene for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hvorfor skal dere planlegge dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø?

Det er behov for økt kapasitet på Jærbanen. Strekningen er allerede en sentral del av samferdselstilbudet på Jæren, og i årene som kommer er det ventet vekst i antall innbyggere – og togpassasjerer. For godstransport på jernbane er Jærbanen en flaskehals. Med dobbeltspor får vi en mer robust og stabil jernbane, og kan tilby hyppigere avganger.

Det er allerede etablert dobbeltspor på deler av strekningen, mellom Stavanger og Sandnes. Etter åpningen av dobbeltsporet har vi sett en kraftig passasjervekst. På under 20 år er det årlige antallet passasjerer mer enn doblet, fra 2.3 millioner i 2001 til 4.8 millioner i 2019.

Regionalplan for Jæren legger opp til fortetting og vekst i stasjonsbyene, og det betyr økt pendling på strekningen mellom Sandnes og Nærbø. Prosjektet vil tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt, med et bedre tilbud.

 

Hvor skal sporet ligge?

Det er ikke nøyaktig bestemt, men Bane NOR har startet prosessen med å finne ut hvor det nye dobbeltsporet skal ligge. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med de berørte kommunene, og vi tar sikte på å ha bestemt trasé innen utgangen av 2023, da kommunedelplan for prosjektet vedtas.

I 2015 utarbeidet Jernbaneverket en silingsrapport som ligger til grunn for det videre arbeid i denne planfasen. Du kan lese dette dokumentet HER.

Bane NOR skal nå se på to hovedalternativer der man enten bygger nytt enkeltspor i umiddelbar nærhet til eksisterende spor og erstatter eller oppgraderer det gamle sporet eller bygger nytt dobbeltspor som i hovedsak følger eksisterende banes kurvatur, men ligger omtrent 20 – 40 meter fra denne. Eksisterende spor fjernes etter at nytt dobbeltspor har blitt satt i drift

Våren 2020 arbeider prosjektet med et planprogram (en plan for planen, som viser hva som skal utredes). Denne planen inneholder flere alternativer for plassering av dobbeltsporet, og skal fastsettes i de direkte berørte kommunene; Sandnes, Klepp, Time og Hå høsten 2020.

Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn, slik at interessenter, berørte og andre kan komme med sine innspill og kommentarer før det fastsettes. I den forbindelse skal det også gjennomføres informasjonsmøter og åpne kontordager. Høringen blir kunngjort i lokalaviser, samt på Bane NOR og kommunenes nettsider.

Du kan lese mer om de forskjellige planfasene, og hvordan et prosjekt gjennomføres HER.

 

Når skal dobbeltsporet bygges?

Det er ikke endelig bestemt når byggingen skal skje. Dette avhenger av at det bevilges midler over statsbudsjettet. Det ligger ikke inne midler til bygging av nytt dobbeltspor i Nasjonal transportplan 2018-2029, som er statens plan for hvilke samferdselstiltak som skal bygges (Les mer om NTP HER). Slik situasjonen er i dag, er det altså ikke planlagt byggestart.

Regjeringen arbeider for tiden med Nasjonal transportplan 2022-2033, som etter planen skal legges frem i 2021.

 

Skal stasjonene ligge der de ligger i dag?

I utgangspunktet legger Bane NOR til grunn at stasjonene skal ligge der de ligger i dag. Samtidig kan det bli aktuelt å flytte stasjonsplassering på grunn av tekniske årsaker. Det kan også bli nødvendig å se på alternative løsninger der det ikke er mulig å utvide dagens stasjon på grunn av bygningsmasser, plassering, geologi eller jernbanetekniske forhold.

Det er altså noe usikkerhet knyttet til stasjonsplassering, men denne usikkerheten blir mindre ettersom planleggingsarbeidet går fremover.

 

Hvordan kommer utbyggingen til å påvirke naturen og dyrket mark?

All nybygging vil påvirke omgivelsene og legge beslag på uberørt natur, landbruksareal, nærings- og/eller boligområder. Det gjelder selvsagt også jernbane. Et dobbeltspor er naturlig nok bredere enn et enkeltspor.

Bane NOR har som overordnet mål å legge beslag på så lite dyrket mark som mulig. Jordvern er svært viktig, og vi har klare føringer fra regjeringen om å ta så mye hensyn som mulig. Samtidig skal vi bygge så effektivt som mulig, og det kan føre til motsetninger mellom jordvernshensyn og jernbanen.

Når store utbyggingsprosjekter blir utredet, så gjøres det grundige konsekvensutredninger, også når det kommer til jordvern. I tillegg gjennomføres det åpne høringer for planene. Bane NOR har også utstrakt dialog med regionale og lokale myndigheter, samt sentrale interessenter, for å finne en best mulig løsning.

 

Hvordan kommer arbeidene til å påvirke meg?

Prosjektet er tidlig i planleggingen, og det er lenge til byggingen skal skje. Likevel vil prosjektet påvirke en del mennesker, først og fremst grunneiere. Alle grunneiere som kan bli berørt av utbyggingen vil få informasjon om dette. Det vil også trenge midlertidig atkomst til eiendommer for å utføre grunnundersøkelser både i høsten 2020 og i vinteren/vår 2021 og gjennom planfasen.

Når det er bestemt hvor det nye dobbeltsporet skal gå, kan det bli aktuelt å båndlegge hele eller deler av arealet som blir berørt. Vanlig bruk og vedlikehold av eiendommene er fremdeles lov. Denne båndleggingen er midlertidig, i påvente av reguleringsplan.

Du kan lese mer om hvordan utbyggingsprosjekter påvirker naboer og grunneiere HER.

 

Hvordan kan jeg påvirke prosjektet?

Bane NOR ønsker å ha et så godt grunnlag som mulig for planleggingen av store prosjekter. Det er viktig for oss å kjenne til lokale forhold, slik at vi kommer frem til de beste løsningene, for både jernbanen og området som blir berørt av utbyggingen. Derfor ber vi alle interessenter og berørte om å komme med innspill under de forskjellige høringsrundene prosjektet går gjennom.

Det er klare formelle rammer for store utbyggingsprosjekter. Prosjektet «Nytt dobbeltspor Sandnes-Nærbø» arbeider våren 2020 med et planprogram – en slags plan for planen, der vi definerer hva som skal utredes og hvordan den videre planleggingen skal skje. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn, og dette kunngjøres i lokale medier og på Bane NOR og de berørte kommunenes nettsider.

Senere vil også kommunedelplan og konsekvensutredningen legges ut på høring. Vi oppfordrer alle som har vesentlig informasjon eller meninger om utbyggingen til å komme med uttalelser til planene.

Les mer om hvordan du skriver et høringsinnspill HER.