Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser før det fattes investeringsbeslutning. På denne siden finner du de relevante plandokumentene, samt informasjon om høringsrunder og offentlig ettersyn.

Øksnavadporten holdeplass på Jærbanen ligger i Klepp kommune. Foto: Njål Svingheim

Fremdrift

Politisk ledelse i kommunene Sandnes, Time, Klepp og Hå skal behandle prosjektets planprogram, og fastsette dette etter gjennomført høring og behandling av høringsuttalelser.

Høringen er avsluttet, og Bane NOR har oppdatert planprogrammet. I høringsperioden kom det inn 30 merknader til planprogrammet, og flere av merknadene er innarbeidet. Det har også fremkommet mange merknader til planprogrammet som er til orientering og vil følge prosjektet videre i kommende planprosess.

Oppdatert planprogram, merknadsoppsummering og innkommende merknader er oversendt til kommunene for fastsettelse. Bane NOR regner med at planprogrammet vedtas innen utgangen av desember 2020.

Du finner disse dokumentene nederst på denne siden.

Når planprogrammet er fastsatt begynner arbeidet med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning, der konsekvensene av dobbeltspor på de utvalgte arealene skal utredes. Bane NOR vil, med bakgrunn i planprosessen anbefale korridor for det nye dobbeltsporet. Det vil gjennomføres en offentlig høring i forbindelse med kommunedelplanen i tråd med Plan- og bygningsloven.

Den siste delen av planprosessen er reguleringsplan, der nøyaktig plassering bestemmes, og utforming av anlegget blir spikret. Det er foreløpig ikke besluttet når arbeid med reguleringsplan starter eller når prosjektet vil starte bygging. Dette avgjøres gjennom Nasjonal transportplan.

Informasjon

Bane NOR har plikt til å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for berørte, naboer, andre interessenter og interesserte. Dette gjøres gjennom offentliggjøring av materiell på egne nettsider, samt direkte varsling og kontakt.

I forbindelse med den offentlige planprosessen vil det også gjennomføres flere informasjonsmøter og åpne kontordager. Disse vil bli offentliggjort når endelige datoene er fastlagt.

Historikk

Det er tidligere utført en mulighetsstudie og produsert en silingsrapport for nytt dobbeltspor Sandnes-Nærbø. Denne silingsrapporten ligger til grunn for planleggingsarbeidet som pågår nå. Du kan lese disse dokumentene HER