Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser før det fattes investeringsbeslutning. På denne siden finner du de relevante plandokumentene, samt informasjon om høringsrunder og offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Øksnavadporten holdeplass på Jærbanen ligger i Klepp kommune. Foto: Njål Svingheim

Fremdrift

Planprogram for prosjektet Dobbeltspor Sandnes-Nærbø har blitt fastsatt av den politiske ledelsen i de berørte kommunene; Sandnes, Time, Klepp og Hå. Planprogrammet sier hvordan den videre planleggingen skal foregå, og peker ut hvilke alternativer som skal være med videre.

I forbindelse med planprogrammet ble det gjennomført en offentlig høring, og Bane NOR har oppdatert planprogrammet. I høringsperioden kom det inn 30 merknader til planprogrammet, og flere av merknadene er innarbeidet. Det har også fremkommet mange merknader til planprogrammet som er til orientering og vil følge prosjektet videre i kommende planprosess.

Bane NOR har begynt på arbeidet med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning, der konsekvensene av dobbeltspor på de utvalgte arealene skal utredes. Bane NOR vil, med bakgrunn i planprosessen anbefale korridor for det nye dobbeltsporet. Det vil bli gjennomført en offentlig høring i forbindelse med kommunedelplanen, i tråd med Plan- og bygningsloven.

Den siste delen av planprosessen er reguleringsplan, der nøyaktig plassering bestemmes, og utforming av anlegget blir spikret. Det er foreløpig ikke besluttet når arbeid med reguleringsplan starter eller når prosjektet vil starte bygging. Dette avgjøres gjennom Nasjonal transportplan.

Informasjon

Bane NOR har plikt til å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for berørte, naboer, andre interessenter og interesserte. Dette gjøres gjennom offentliggjøring av materiell på egne nettsider, samt direkte varsling og kontakt.

I forbindelse med den offentlige planprosessen vil det også gjennomføres flere informasjonsmøter og åpne kontordager. Disse vil bli offentliggjort når endelige datoene er fastlagt.

Historikk

Det er tidligere utført en mulighetsstudie og produsert en silingsrapport for nytt dobbeltspor Sandnes-Nærbø. Denne silingsrapporten ligger til grunn for planleggingsarbeidet som pågår nå. Du kan lese disse dokumentene HER