Om prosjektet

Bygging av nytt dobbeltspor på ca 23 km mellom Sandnes og Nærbø har potensial til å gi en betydelig styrking av jernbanen på Jæren, med flere avganger og større kapasitet. Dette vil også legge til rette for mer gods på bane. Dette er i tråd med regjeringens mål om å flytte vekst i persontransport over på kollektivtransport, for å sikre både god fremkommelighet og redusere utslipp og forurensing.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Filmen over handler om InterCity-prosjektet i Oslo-regionen, men er også relevant for bygging av dobbeltspor på Jærbanen. Bane NOR ønsker å ha en jernbane som legger til rette for en bedre hverdag for befolkningen i områdene der vi bygger.

 

God vekst

Det er ikke tvil om at jernbanen er ønsket på Jæren. I 1992 ble kapasiteten på Jærbanen styrket, NSB satte inn nye togsett på strekningen, og reisetiden ble kraftig redusert samtidig med et bedre ruteopplegg. Dette ga en tredobling av antall passasjerer på tre år.

Da Jernbaneverket åpnet nytt dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes i 2009, ga det også en kraftig vekst i antall reisende på strekningen. Vi ser også at flere av stasjonene har blitt viktige knutepunkt. Veksten i persontransport har fortsatt å øke også etter dette, og i 2019 ble det foretatt nesten 5 millioner reiser.

Arbeidet videre

I 2014 fikk daværende Jernbaneverket (nå delt opp i Bane NOR og Jernbanedirektoratet) i oppdrag å starte planlegging av nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Flere korridoralternativer ble vurdert og drøftet. Du kan lese mer om dette arbeidet på Jernbanedirektoratets nettsider.

Bane NOR har opprettet en egen prosjektorganisasjon som skal planlegge det nye dobbeltsporet, i tett samarbeid med de berørte kommunene. I tiden som kommer skal det bli enighet om hvor det nye dobbeltsporet skal ligge. Konsekvensene av de forskjellige alternativene skal belyses grundig for å gi et best mulig underlag for en avgjørelse. Les mer HER om hvordan en slik planprosess foregår, og HER finner du relevante planer og dokumenter etterhvert som de blir offentliggjort.