Bane NOR har begynt på kommunedelplan

Arbeidet med kommunedelplan for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø er i full gang, etter at planprogrammet ble fastsatt i kommunene. Bane NOR har inngått avtale med Multiconsult om rådgivertjenester for prosjektering av strekningen.

Prosjektsjef for Dobbeltspor Sandnes-Nærbø, Erik Pascal Johansen. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

- Vi er godt fornøyd med å ha fått med oss Multiconsult på laget og ser frem til godt samarbeid, sier prosjektsjef for Dobbeltspor Sandnes-Nærbø, Erik Pascal Johansen.
- De viser en god forståelse for oppdraget, og har den kompetansen vi trenger.

Multiconsult skal bistå i utarbeidelsen av konsekvensutredning og teknisk hovedplan for det store prosjektet. Det nye dobbeltsporet som er under planlegging skal strekke seg over 22 km, og vil berøre både by- og landbruksområder. Strekningen er en del av Jærbanen mellom Stavanger og Egersund, der det var over 5 millioner reisende i 2019. Bane NORs prosjektgruppe skal gjøre store deler av utredningene og prosjekteringen i egen regi, men trenger bistand til enkelte fag.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for togsatsingen på Jæren, sier direktør for forretningsenhet Sør i Multiconsult, Aina Sunde Dahl.
- Vi ser fram til å kunne bidra til å realisere dobbeltsporet, og øke kapasiteten på denne viktige togstrekningen.

Ønsker grundig utredning

- Det er av stor betydning at vi gjør en grundig vurdering av hvilke konsekvenser prosjektet vil ha på omgivelsene, sier Erik Pascal Johansen.
- Vi ønsker et prosjekt som tar hensyn til de viktige landbruksområdene her på Jæren, samtidig som det skaper en mest mulig effektiv jernbane, som gjør hverdagen enklere for de som bor her.

Konsekvensutredningen vil inneholde vurderinger av hvordan utbyggingen vil påvirke en lang rekke områder, som jordbruk, kulturminner, støy, folkehelse og by- og bygdeliv. Selve kommunedelplanen, som konsekvensutredningen er en del av, skal vedtas i de berørte kommunene Sandnes, Klepp, Time og Hå.

- Vi kommer til å ha tett dialog med de berørte kommunene, sier prosjektsjef Johansen.
- Det er nødvendig for å få til et best mulig resultat, basert på et omforent faktagrunnlag. Det er et stort stykke arbeid som skal gjøres.

Etter planen skal Bane NOR legge frem et forslag til kommunedelplan i 2022. Planen skal så ut på offentlig høring, og er planlagt vedtatt 2023.

Videre fremdrift

Det er fremdeles noe usikkerhet om prosjektets videre fremdrift etter at kommunedelplanen er vedtatt. Dobbeltspor Sandnes-Nærbø er ikke spesifikt nevnt i Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP), som regjeringen la frem forslag til 19. mars. Dette betyr ikke at prosjektet er avlyst, men at regjeringen ikke foreslår byggestart i den første seksårsperioden av NTP, altså i årene fra og med 2022 til og med 2027.

Regjeringen har valgt å ikke legge inn konkrete prosjekter i andre seksårsperiode (2028-2033). Dette skyldes at regjeringen ønsker mer porteføljestyring og konkurranse mellom prosjektene, noe som vil innebære at prioritering av prosjekter skal skje på en annen måte enn i dag.

Grunnundersøkelser tar lengre tid

For å ha et best mulig underlag for den videre planleggingen, har Bane NOR fått gjennomført grunnundersøkelser en rekke steder. Det er Impakt Geofysik AB som står for kartlegging av grunnforholdene på strekningen. Dette arbeidet tar lengre tid enn planlagt, på grunn av reiserestriksjoner knyttet til koronapandemien.

- Det er synd at vi må bruke lengre tid på undersøkelsene, men det viktigste er å unngå unødig spredning av Covid-19, sier Erik Pascal Johansen.
- Vi kommer til å gjøre undersøkelser noen flere steder frem mot høsten, og vil ta kontakt direkte med berørte grunneiere.

Grunnundersøkelser er viktig å gjennomføre, siden jernbanen er avhengig av stabil grunn. Dersom det blir oppdaget dårlige grunnforhold, kan det gjøre et prosjekt dyrere.

- Vi har fått en foreløpig rapport for de undersøkelsene vi har gjort til nå, sier prosjektsjefen.
- Den viser at forholdene er som forventet, og innebærer at prosjektet kan planlegge videre.