Mjøndalen og Hokksund stasjoner legges inn i dobbeltsporprosjektet

Ferdigstillelse av forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for nytt dobbeltspor Gulskogen – Hokksund er utsatt til medio mai. Årsaken er at ledelsen i Bane NOR har besluttet at kostnader for nødvendig ombygging av stasjonene i Mjøndalen og Hokksund må inngå i samfunnsøkonomisk analyse for dobbeltsporprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Som kjent jobbet Bane NOR med en reguleringsplan for «Knutepunktsutvikling Hokksund», men på grunn av stort omfang og store kostnader ble reguleringsplanarbeidet terminert i fjor etter avtale med Øvre Eiker kommune. Det ble avklart at nødvendig ombygging av stasjonsområdet for å sikre 2 tog i timen til Hokksund skulle inngå i KDP/KU, og da med sikte på en redusert ombygging.

For pågående reguleringsplanarbeid «Knutepunktsutvikling Mjøndalen» i regi av Bane NOR tilsier omfang og kostnader tilsvarende behov for en reduksjon i omfang ved oppgradering av Mjøndalen stasjon. Bane NORs ledelse ønsker etter en totalvurdering å se utbyggingen av dobbeltsporet og stasjonene i sammenheng. Særlig er man opptatt å få fram helhetlig omfang og kostnadsnivå der kun nødvendig ombygging av Mjøndalen stasjon inngår, og også avklare tiltak og arealbruk på Hokksund stasjon som gir den kapasitet som er nødvendig for å gjennomføre en fremtidig ruteplan.  

- Vi jobber intenst med å gjøre forslaget til kommunedelplan ferdig etter de nye forutsetningene og håper å legge den fram sammen med konsekvensutredningen for prosjektet til offentlig ettersyn i løpet av mai, sier prosjektleder Randi Mona i Bane NOR.

Etter samråd med kommunene vil Bane NOR legge fram en plan med en anbefaling av kun en korridor mellom Gulskogen til Hokksund. I planprogrammet utredes det tre ulike korridorer mellom Gulskogen og Mjøndalen og to korridorer mellom Mjøndalen og Hokksund.

- Fordelen med å avgrense planen til en korridor er å vise hvilke korridorer Bane NOR ikke ønsker å arbeide videre med og slik begrense planarealet og «frigi» områder. Dette vil gi mange mennesker en avklaring på om de i fremtiden kan bli berørt av en utbygging eller ikke, sier prosjektleder Mona. Så kan Bane NOR etter politisk behandling konsentrere seg med å avklare omfang i den vedtatte korridoren. Her vil omfang også kunne reduseres gjennom det videre arbeidet.