Mjøndalen og Hokksund stasjoner legges inn i dobbeltsporprosjektet

Ferdigstillelse av forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for nytt dobbeltspor Gulskogen – Hokksund er utsatt til medio mai. Årsaken er at ledelsen i Bane NOR har besluttet at kostnader for nødvendig ombygging av stasjonene i Mjøndalen og Hokksund må inngå i samfunnsøkonomisk analyse for dobbeltsporprosjektet.

Som kjent jobbet Bane NOR med en reguleringsplan for «Knutepunktsutvikling Hokksund», men på grunn av stort omfang og store kostnader ble reguleringsplanarbeidet terminert i fjor etter avtale med Øvre Eiker kommune. Det ble avklart at nødvendig ombygging av stasjonsområdet for å sikre 2 tog i timen til Hokksund skulle inngå i KDP/KU, og da med sikte på en redusert ombygging.

For pågående reguleringsplanarbeid «Knutepunktsutvikling Mjøndalen» i regi av Bane NOR tilsier omfang og kostnader tilsvarende behov for en reduksjon i omfang ved oppgradering av Mjøndalen stasjon. Bane NORs ledelse ønsker etter en totalvurdering å se utbyggingen av dobbeltsporet og stasjonene i sammenheng. Særlig er man opptatt å få fram helhetlig omfang og kostnadsnivå der kun nødvendig ombygging av Mjøndalen stasjon inngår, og også avklare tiltak og arealbruk på Hokksund stasjon som gir den kapasitet som er nødvendig for å gjennomføre en fremtidig ruteplan.  

- Vi jobber intenst med å gjøre forslaget til kommunedelplan ferdig etter de nye forutsetningene og håper å legge den fram sammen med konsekvensutredningen for prosjektet til offentlig ettersyn i løpet av mai, sier prosjektleder Randi Mona i Bane NOR.

Etter samråd med kommunene vil Bane NOR legge fram en plan med en anbefaling av kun en korridor mellom Gulskogen til Hokksund. I planprogrammet utredes det tre ulike korridorer mellom Gulskogen og Mjøndalen og to korridorer mellom Mjøndalen og Hokksund.

- Fordelen med å avgrense planen til en korridor er å vise hvilke korridorer Bane NOR ikke ønsker å arbeide videre med og slik begrense planarealet og «frigi» områder. Dette vil gi mange mennesker en avklaring på om de i fremtiden kan bli berørt av en utbygging eller ikke, sier prosjektleder Mona. Så kan Bane NOR etter politisk behandling konsentrere seg med å avklare omfang i den vedtatte korridoren. Her vil omfang også kunne reduseres gjennom det videre arbeidet.