Merknader og innsigelser til behandling

Bane NOR har mottatt 34 merknader og tre innsigelser i høringen til Forlag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Siste høringsfrist var 21. september og vi jobber nå med å sammenfatte merknadene samtidig som vi har samrådsmøter med Statens vegvesen, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune om innsigelser, sier prosjektleder Randi Mona i Bane NOR.

Mona håper at alle merknadene er gjennomgått innen slutten av november. Deretter skal kommunedelplanen med merknader og Bane NORs anbefaling oversendes de tre kommunene til politisk behandling. – De merknader vi har fått inn går i det vesentlige på hensynet til jordvern. I tillegg er det en del om detaljer knyttet til eiendommer, sier Mona videre.

Når merknadene er ferdig behandlet og planforslaget oversendes kommunene, vil alt relevant materiale bli lagt ut på nettsidene.

Innsigelsen fra Fylkesmannen går på bruk av landbruksjord til samferdselsformål, Buskerud fylkeskommune etterlyser en bedre utredning av folkehelse og Statens vegvesen mener konsekvenser for E134 i Nordre korridor mellom Mjøndalen og Hokksund ikke er godt nok utredet, og at det kan komme i konflikt med en fremtidig utvidelse av E34 fra to til fire felt.  – Vi gjennomfører nå samrådsmøter for å se om vi kan komme til enighet om hva som skal til for å få lukket innsigelsene.

Prosjektleder Mona opplyser at prosjektet i tillegg ser på muligheten for en trinnvis utvikling av jernbanen mellom Gulskogen og Hokksund. – Vi ser på fem ulike konsept som kan innebære bygging av dobbeltspor på hele eller deler av strekningen. Her inngår nødvendig ombygging av Mjøndalen og Hokksund stasjoner, tiltak for godstrafikken, mulighet for og konsekvenser ved bruk av eksisterende spor, mv. For oss er det viktig å få fram hva som er mulig å få til og hvilke fordeler og ulemper de ulike konseptene kan gi.