Godt besøkte folkemøter

Jernbaneverket arrangerte 2. og 3. mai folkemøter i Mjøndalen og Hokksund om forslaget til planprogram for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund. Begge møtene var meget godt besøk og engasjementet var stort blant de frammøtte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med møtene var å informere alle interesserte om forslaget til planprogram hvor det angis hvilke korridorer som Jernbaneverket foreslår å vurdere i planleggingen av dobbeltspor og hensetting mellom Gulskogen og Hokksund. Det er varslet planoppstart for et større område som omfatter alle alternative korridorer, areal til anlegg, deponi og hensetting. Dermed blir området stort, og mange som bor eller har virksomheter innenfor området vil kunne føle seg berørt. Gjennom planleggingen vil planområdet reduseres

Over 100 mennesker hadde funnet veien til folkemøte på Hokksund rådhus.

Når Jernbaneverket legger fram et forslag til kommunedelplan overfor kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker skal man stå tilbake med én anbefalt korridor og evt. ett areal til hensetting . Jernbaneverket ønsker at kommunedelplanen skal være vedtatt av kommunene våren 2017.

Helt nøyaktig hvor traséen vil komme blir ikke avklart før vedtatt reguleringsplan foreligger for dobbeltsporet, og dette skjer først etter 2018. 

Mange av de frammøtte på folkemøtet i Mjøndalen var opptatt av konsekvensene for de som bor innenfor planområdet som nå er angitt. De frykter at de ikke får solgt sine boliger på lang tid da planleggingen vil representere en heftelses på eiendommen, og flere henviste til den pågående reguleringsplanleggingen av ombyggingen og moderniseringen av Mjøndalen stasjon.  Forhold relatert til Mjøndalen stasjonsområde vil behandles i aktuelle reguleringsplanprosess.

Planområdet i kommunedelplanprosessen (dvs dobbeltspor og hensetting) er malt med bred pensel i første omgang, men blir snevret inn etterhvert i prosessen. Stasjonsområdene i Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund inngår for å være sikker på at dobbeltsporprosjektet kan tilpasses pågående planprosesser i de nevnte tettsteder. Når denne kommunedelplanen fremmes, vil betydelig færre være innenfor den valgte korridoren og derfor fortsatt være berørt. Endelig avklaring vil ikke skje før reguleringsplan er vedtatt, og Jernbaneverket har ikke et juridisk grunnlag for innløsing av eiendommer før reguleringsplan er vedtatt.

Ordfører Bent Inge Bye var også til stede på folkemøtene både i Mjøndalen og Hokksund og han ga klar beskjed om at Jernbaneverket ikke måtte planlegge hensettingsområder (parkeringsplasser) for tog i Nedre Eiker. Jernbaneverkets prosjektleder, Randi Mona, repliserte at prosjektet er pålagt å utrede dette fra sentralt hold, da dobbeltspor og hensetting må sees i sammenheng.

På folkemøtet i Øvre Eiker var forsamlingen opptatt av Steinberg stasjons skjebne og konsekvenser for dyrket mark dersom men velger en korridor utenom Steinberg. Prosjektleder Mona opplyste at prosjektets oppdrag er å utrede dobbeltspor fra Gulskogen via Mjøndalen og til Hokksund, og at ny stasjon på Steinberg ikke ligger inne i mandatet. Leder av aksjonsgruppen for Steinberg stasjon, Olav Gåserød understreket at de er positive til dobbeltspor, men ba Jernbaneverket i planleggingen å vektlegge stasjonsløsning på Steinberg.

Forsamlingen tilbakemelding til Jernbaneverket var klar; finn et alternativ som i minst mulig grad rammer boliger, næringsvirksomhet, dyrket mark og som gir mulighet til fortsatt stasjon på Steinberg.

Prosjektleder Mona understreket overfor forsamlingen at det ikke finnes ledige arealer for en ny jernbane mellom Gulskogen og Hokksund og uansett hvor man legger linjen vil noen bli berørt på en eller annen måte.

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker oppsummerte folkemøtet i Hokksund med å slå fast at her er det mange kryssende interesser og ønsker Jernbaneverkets prosjektleder lykke til med en meget vanskelig oppgave.

Jernbaneverket vil arrangere flere folkemøter senere for å informere om planleggingen og få innspill til arbeidet.