Bodung kryssningsspor

Nytt kryssingsspor planlegges i tilknytning til eksisterende holdeplass på Bodung, som ligger ved Glommas østbredde ca. 5 km sør for kommunesenteret Årnes, i Nes kommune i Akershus fylke.

Planovergangen ved Bodung holdeplass planlegges sanert og erstattet av en ny planskilt kryssing (bru eller undergang) for kjørende, gående og syklende.
Videre nordover frem til Brautergutua er det fem usikrede planoverganger som benyttes til jordbruk. Disse planlegges sanert og erstattet av ny planskilt kryssing (bru eller undergang) for driftskjøretøy. Det vil etableres driftsveger langs jernbanen slik at adkomst til alle eiendommer blir ivaretatt.