Rivearbeid på godsterminalen fra januar

I januar starter Bane NOR rivingen av flere store bygninger på Nygårdstangen godsterminal for å kunne bygge om terminalen til å bli mer effektiv og ta imot mer jernbanegods.

I januar starter rivingen av flere store bygninger på Nygårdstangen godsterminal. Bildet er fra  et annet oppdrag riveentreprenøren har utført. Foto: Norsk Saneringsservice/Arve Haugen

Omfang av arbeidet

Bygningene som skal rives er Schenker-bygget, Post Nord-bygget, samt en vaskehall og et verkstedsbygg. Rivearbeidet vil ta cirka sju måneder å gjennomføre.

Arbeidstiden er kl. 07-19 fra mandag til torsdag.

Tiltak mot støy og støv

Vi vil ta hensyn til naboene til terminalen så godt det lar seg gjøre, men rivearbeidet vil medføre støy og støv i perioder.

De nærmeste naboene vil bli varslet før spesielt støyende aktiviteter som for eksempel pigging/meisling når betongkonstruksjoner skal fjernes.

Det blir iverksatt følgende støy- og støvtiltak under rivingen:

  • Vanning å begrense spredningen av støv. Det brukes både separate vannkanoner og påmontert spylefunksjon på enkelte av maskinene.
  • Bygging av midlertidig støyskjerm. Denne støyskjermen består av lukkede konteinere som stables i høyden. Inne i konteinerne monteres støydempende matter fra tak til gulv i retningen dit det støyende arbeidet foregår.
  • Nabovarsling før spesielt sterk støy.

Rekkefølgen i rivingen blir også lagt opp slik at man lar veggene på bygningene som skjermer naboer mot støy bli stående lengst mulig.

Riveprosessen

Arbeidet starter med miljøsanering av bygningene, som stort sett vil foregå manuelt. Det vil si at byggene blir tømt for helse- og miljøskadelig avfall. I saneringsprosessen benyttes minimaskiner til å fjerne det innvendige riveavfallet. Alt avfallet sorteres og transporteres til godkjent deponi.

Når miljøsaneringen er ferdig, starter jobben med å rive/plukke ned byggene på en systematisk og kontrollert måte. Entreprenøren benytter påmontert utstyr fremme på maskinene som er tilpasset hver enkelt arbeidsoperasjon.

Vær oppmerksom på anleggstrafikken

Mens rivearbeidet pågår, vil det være perioder med tungtrafikk inn og ut av terminalområdet.

Sjåførene er opptatt av å kjøre forsiktig, og vil gjøre sitt ytterste for at farlige situasjoner ikke skal oppstå.
Det er viktig at også myke trafikanter som ferdes i og rundt terminalområdet, er oppmerksomme slik at det ikke oppstår uhell.


Spørsmål om arbeidet kan rettes til Bane NORs nabokontakt: 
(mandag-fredag, kl. 09-15)

Johan Kråkenes - Mobil: 908 72 100
E-post: johan.krakenes@banenor.no

Det vil bli bygget en midlertidig støyskjerm av konteinere for å skjerme de nærmeste naboene til godsterminalen fra den sterkeste støyen fra rivearbeidet. Illustrasjonsfoto: Norsk Saneringsservice/Arve Haugen