Reguleringsplaner for dobbeltspor på høring

Jernbaneverket har i forbindelse med planleggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, utarbeidet forslag til reguleringsplaner for henholdsvis Arna og Fløen. Dette er gjort i samarbeid med Bergen kommune.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Byrådet i Bergen kommune vedtok 22.september 2010 å legge reguleringsplanene for Arna og Fløen ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 23. november 2010.

Planene er utarbeidet som områdeplaner (offentlige planer) med Bergen kommune og Jernbaneverket som forslagsstillere og med Norconsult som plankonsulent.

Reguleringsplan for Arna
Planen legger til rette for et forlenget kryssingsspor ved Arna stasjon. Kryssingssporet vil bli en del av et nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen.

Ved stasjonen er det planlagt parkeringsplasser og parkeringshus. Sør og nord for stasjonen legger planen til rette for sentrumsutvikling i form av bolig, forretninger, og eller kontorbygg.

Forslaget til reguleringsplan omfatter dagens stasjonsområde med parkeringsareal øst for stasjonen samt området nordøst for stasjonen som i dag benyttes til godshåndtering/lager.

Reguleringsplanen omfatter også deler av Reinane og Arnavegen. I tillegg omfatter planområdet garasjeanlegget som stammer fra andre verdenskrig og som ligger sør for stasjonen. Vest for stasjonen ligger en del boliger, her er det i planen vist sikringssone over tunnelen.

Reguleringsplan for Fløen
Planen for Fløen omfatter et nytt jernbanespor langs eksisterende spor på en utvidet bro over Kalfarveien. Nytt jernbanespor får selvstendig tunnelmunning og går i eget løp gjennom Ulriken.

Planen omfatter arealer i Fløen som reguleres til jernbaneanlegg, boligområder, trafikkareal samt forretning, kontor og bolig. Store deler av disse arealene forutsettes brukt som midlertidige anleggsområder.

Planen innebærer flytting og riving av eksisterende bygningsmasse. Bevaring av kulturminner/kulturmiljø og støyproblematikk er sentrale temaer i planarbeidet.

Spørsmål og merknader rettes til Bergen kommune
Planforslagene med tilhørende bestemmelser og dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn hos Bergen kommunes kundesenter (Allehelgensgate 5, 1 etg) og på Bergen kommunes nettsider.

Spørsmål til reguleringsplanene rettes til Bergen kommune, Etat for plan og geodata, telefon: 05556. Eventuelle merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Etat for plan og geodata, Bergen Rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelser.