Konseptvalgutredning Arna - Bergen ferdig

Jernbaneverket og Statens vegvesen har nå fullført konseptvalgutredningen (KS1) for strekningen Arna - Bergen. Det vil være behov for tiltak på både veg og bane på strekningen. Konklusjonene er at dobbeltspor velges som konsept for bane, mens valg av vegløsning må avvente avklaringer i et utvidet "Bergensprogram". Utredningen legges nå ut på høring.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

En langsiktig løsning for transport mellom Arna og Bergen, som kan tilfredsstille samfunnsmål for korridoren og øvrige sentrale mål, krever tiltak både for bane og veg.


For bane er anbefalingene i KS1 slik:

  • Konsept F Dobbeltspor velges for bane.
  • Konsept G Bybane legges bort. Mulige fordeler og fleksibilitet med dette konseptet, anses som for små, sammenlignet med Konsept F. Det arbeides derfor ikke videre med Konsept G.
  • Reguleringsplan for Konsept F Dobbeltspor sluttføres.

For veg er anbefalingene i KS1 slik:

  • Valg av vegkonsept krever samlet vurdering. Konklusjon om valg av vegkonsept må avvente avklaringer i et utvidet "Bergensprogram". Det er tatt initiativ for arbeid med et program for Bergensområdet.
  • Konsekvensutredningen for Arnatunnelen kan sluttbehandles. Konseptvalgutredningen har ikke avdekket vesentlige nye elementer som er til hinder for sluttbehandling av KU for Arnatunnelen.
  • Trafikale- og miljømessige konsekvenser for Konsept D undersøkes videre. Konsept D, vegbygging sør ("Ringveg øst") er for lite utviklet til å kunne fastslå hvilke trafikale og miljømessige effekter som vil oppstå. Dette gjelder både i søndre bydeler og i Bergensdalen mot sentrum.

Les mer i de vedlagte dokumentenene.