Konsekvensutredning Arna - Fløen

Konsekvensutredningen for dobbeltspor Arna - Fløen (Bergen) er nå ferdig. På grunnlag av en totalvurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og ut fra de transportpolitiske mål som er satt nasjonalt og lokalt, vil Jernbaneverket anbefale at det bygges dobbeltspor mellom Arna og Bergen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette betyr et nytt tunnelløp parallelt med dagens Ulriken tunnel på hele strekningen, med et eget tunnelinnslag både i Arna og Bergen.

Begrunnelse:
Dobbeltsporet fjerner en flaskehals på Bergensbanen, og øker kapasiteten både for lokaltog, fjerntog og godstog.

Dobbeltsporet gir stor samfunnsøkonomisk brutto nytte. Kostnadene er imidlertid store, slik at netto nytte/kostnad er på -0,24. Dobbeltsporet vil imidlertid legge grunnlag for videre utvikling i Arna og på strekningen Voss – Bergen, ei utvikling som i neste omgang vil styrke trafikkgrunnlaget og dermed øke lønnsomheten for prosjektet.

Dobbeltsporet styrker den kollektive nærtrafikken og gir et godt, kapasitetssterkt og sikkert transporttilbud for reiser til Bergen sentrum, med et betydelig potensial for økt lokaltrafikk. Dobbeltsporet bidrar til å redusere trafikkpresset inn mot de delene av Bergen hvor kapasitets- og miljøutfordringene knytta til vegtransport er størst. Utbygging av dobbeltspor er i tråd med målsettinger for kollektivtransport slik det kommer til uttrykk i Nasjonal Transportplan (NTP) og lokale strategier for kollektivtransport.

Dobbeltsporet bidrar vesentlig til å bedre forholdene for godstransporten med tog, i tråd med overordna mål om å overføre gods fra veg til bane.

Styrking av kollektivtrafikken på bekostning av biltrafikk gir positive gevinster når det gjelder utslipp og støy. De negative konsekvensene av utbygginga er få og ubetydelige.

Dobbeltsporet reduserer sårbarheten og øker sikkerheten ved eventuelle driftsproblem og ulykker (det blir rømmingsmuligheter mellom de to tunnelene).

Dobbeltsporet vil gi rasjonell drift og vedlikehold av strekningen; i dag må vedlikeholdet skje i løpet av få disponible timer om natta eller i helgene, på grunn av den tette trafikken på den enkeltspora strekningen.

Dobbeltsporet legger grunnlag for ei framtidig opprusting av Vossebanen med ei kjøretid på under en time mellom Voss og Bergen.

Dersom det blir bygd vegtunnel mellom Arna og Bergen, vil det svekke grunnlaget for den kollektive nærtrafikken med tog, og gi en betydelig reduksjon i den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for dobbeltsporet. Dersom det i tillegg blir etablert et konkurrerende busstilbud gjennom en parallell vegtunnel, vil grunnlaget for persontransport med lokaltog mellom Arna og Bergen reduseres betraktelig. Dersom lokaltrafikken med tog legges ned, kan det være nok kapasitet med bare ett spor mellom Arna og Bergen.

Kostnader:

Investeringskostnadene i 2004-nivå er 775 mill. kr eks. mva.

Anleggstida vil bli 4-5 år.