Nyheter

  • Reguleringsplaner for dobbeltspor på høring

    Jernbaneverket har i forbindelse med planleggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, utarbeidet forslag til reguleringsplaner for henholdsvis Arna og Fløen. Dette er gjort i samarbeid med Bergen kommune.

  • Konseptvalgutredning Arna - Bergen ferdig

    Jernbaneverket og Statens vegvesen har nå fullført konseptvalgutredningen (KS1) for strekningen Arna - Bergen. Det vil være behov for tiltak på både veg og bane på strekningen. Konklusjonene er at dobbeltspor velges som konsept for bane, mens valg av vegløsning må avvente avklaringer i et utvidet "Bergensprogram". Utredningen legges nå ut på høring.

  • Konsekvensutredning Arna - Fløen

    Konsekvensutredningen for dobbeltspor Arna - Fløen (Bergen) er nå ferdig. På grunnlag av en totalvurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og ut fra de transportpolitiske mål som er satt nasjonalt og lokalt, vil Jernbaneverket anbefale at det bygges dobbeltspor mellom Arna og Bergen.