Utvider rådgiveroppdrag under pandemien

Bane NOR og rådgiver COWI har fullt trykk på jernbaneprosjekteringen i Bergen fra sine hjemmekontor og utvider nå oppdraget for å få konkurransegrunnlaget raskere ut i markedet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den digitale samhandlingen mellom Bane NOR og COWI fungerer godt. Her er det (øverst fra venstre) Sigbjørn Arak, disiplinleder signal i COWI, prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR og (nederst) oppdragsleder i COWI Marius Ertshus Mathisen og prosjekteringsleder signal Agnes Alexandersson fra Bane NOR som deltar på en workshop om signalanlegg.

Godt digitalt samarbeid

Koronapandemien gjør at man ikke lenger kan gjennomføre fysiske møter, men erfaringene så langt er at samhandlingen mellom oppdragsgiver og rådgiver fungerer veldig bra også når den foregår digitalt. Samtidig viser det seg at man klarer å holde fremdriften og levere etter tidsplanen til tross for at man sitter spredt på hver sine hjemmekontor.

- De positive erfaringene med digital samhandling og gode leveranser fra hjemmekontorene gjør at vi ser muligheten for å øke opp arbeidsmengden nå, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR.

- Det betyr mye at Bane NOR holder trykket oppe og sørger for å få prosjekter som er klare for det ut i markedet, sier Nils-Roe Fjørtoft, avdelingssjef for Bane i COWI. 
- Dette bidrar til å holde hjulene i gang, sikrer arbeid gjennom hele verdikjeden og vil mest sannsynlig ha positive effekter på sluttdato for ferdigstillelse.

Viktig prosjekt for Bergensbanen

COWI detaljprosjekterer nytt dobbeltspor på strekningen Bergen-Fløen og ombygging av godsterminalen i Bergen for Bane NOR. Prosjektet er en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Arna og Bergen. Dobbeltsporet og effektiviseringen av godsterminalen vil øke kapasiteten for gods på Bergensbanen med 50 prosent, og legge til rette for passasjertog hvert femtende minutt mellom Arna og Bergen.

Faglig komplekst oppdrag

Oppdraget til COWI omfatter utarbeidelse av detaljplan og konkurransegrunnlag for prosjektet. Arbeidet inkluderer blant annet alle jernbanetekniske fag som spor, kontaktledning, signal og føringsveier. I tillegg er VA, geoteknikk, overvannshåndtering, konstruksjon, SHA og ytre miljø viktige fagområder.

At togtrafikken skal opprettholdes gjennom byggeperioden krever mye og god samhandling mellom alle fagområdene i prosjektet.

- Ved at Bane NOR tidlig bestemte at all prosjektering skal foregå i BIM, har vi nå god kontroll på alle fag og fremdriften i prosjektet, sier Fjørtoft.

- 3D-modellen blir hyppig tatt frem i de digitale møtene og dette fungerer fint og bidrar samtidig til å redusere risiko og sikre en effektiv gjennomføring.