Kapasitetsøkning Narvikterminalen

I 2016 startet arbeidet med å utvide kapasiteten på Narvikterminalen. Målet er å øke kapasiteten ved terminalen med 40 -50%.


Narvikterminalen mottar i dag tre til fire kombitogpar og to vognlasttog/uke. I 2040 skal det være kapasitet til 6-7 daglige kombitog. Overordnet effektmål for prosjektet er en økning på 40-50 % i forhold til dagens kapasitet, slik at fremtidig kapasitet blir 100.000 TEU.

Prosjektet skal utføres som en revisjon av eksisterende hovedplan. I 2012-2013 ble Narvikterminalen erklært overbelastet. I hovedsak skyldtes dette mangel på laste-/lossespor om natten. I 2013 ble det på areal ved kai bygget omlastingsterminal for malm fra Nord-Sverige (Pajala). Malmtogene derfra hadde fire ruteleier, hvorav to-tre ble brukt inntil desember 2014, da Northland Resources gikk konkurs. Løsningen for dette er forankret i hovedplanen godkjent juni 2012, detaljplan 2013 og som ble utbygd i 2013.

Prosjektet skal redegjøre for tidligere utrednings- og planarbeid, redegjøre for mulige løsninger og anbefale føringer for det videre planarbeidet. Utbyggingen vil være tidligst fra 2018. I fagetatenes fremlagte forslag til NTP er det foreslått 50 MNOK til Narvikterminalen i perioden 2018-2021 og 200 MNOK i 2022-2029.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Tor Gunnar Pedersen,  
Narvikterminalen.