Offentlig ettersyn detaljregulering Narvik stasjon

Bane NOR har lagt forslag til detaljregulering for Narvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Merknadsfristen er 20. april 2018.

Illustrasjonsfoto fra Narvik stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Forslaget er delt inn i tre separate planer - Narvik stasjon øst, Driftsbanegården og Forbindelsen.

Narvik stasjon øst
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forlengelse og justering av spor på Narvik stasjon, ny jernbanebru over Taraldsvikelva og forlengelse av spor ved Narvik hovedkirkegård. 

Forslaget legger også til rette for planskilt kryssing av jernbanen for myke trafikanter ved Narvik hovedkirkegård, slik at planovergangen over eksisterende spor kan saneres, samt forlengelse av plattformen.  Tiltaket vil forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten i området.

Driftsbanegården
Hensikten med planarbeidet er å avsette nødvendige arealer til sporutvidelser for å kunne øke kapasiteten på Narvik stasjon. Dette medfører at sporene på driftsbanegården må flyttes noe nærmere eiendomsgrensen mot LKAB (Bromsgårdparken). Eksisterende bygninger innenfor området til Bane NOR skal rives, og det tillates oppført nytt driftsbygg for Bane NOR.

Forbindelsen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for omlegging og bygging av nye spor og nytt hensettingsspor.

Høringsperiode

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 9. mars – 20. april 2018. Du finner plandokumentene som vedlegg til denne nettsaken. Planen vil dessuten være tilgjengelig på følgende steder:

Narvik rådhus
Biblioteket i Narvik
Narvik kommunes nettsider

Offentlig ettersyn er annonsert i avisa Fremover 9. mars 2018. Myndigheter, berørte grunneiere og rettighetshavere vil få tilsendt plandokumentene (plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-vurdering).

Informasjonsmøte

Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte om de tre reguleringsplanforslagene for Narvik stasjon. Møtet vil bli avholdt på Quality Hotel Grand Royal i Narvik tirsdag 20. mars 2018 klokken 19:00. På møtet blir det orientert om status og framdrift for planarbeidet, samt gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Merknader må sendes innen 20. april 2018 til:
Sweco Norge AS, Dronningens gate 52/54, Postboks 714, 8509 Narvik

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
Plankonsulent i Sweco  Ronny Dahl, ronny.dahl@sweco.no, eller telefon 934 08 391.