Veien videre for Brynsbakken

Bane NOR og Oslo kommune har nå startet dialogen om veien videre for prosjektet Brynsbakken, etter at statsforvalteren slo fast at vedtaket av reguleringsplanen var ugyldig.

I Statsforvalterens vedtak står det:

«Statsforvalteren har […] kommet til at planforslaget ikke er tilfredsstillende opplyst og utredet. Kommunen hadde ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fatte avgjørelse i saken. Relevante og realistiske alternativer til Bane NORs løsning var ikke utredet, og denne mangelen ved utredningen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er ugyldig».

Nå har Bane NOR og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten hatt det første møtet om veien videre, og blitt enige om at vi skal legge opp til en ny planprosess med et revidert planprogram. Ved å revidere planprogrammet kan vi utrede flere løsninger for å løse opp i flaskehalsen i Brynsbakken, enn det som ble beskrevet i planprogrammet i 2019. En eller flere lokkløsninger vil inkluderes i det reviderte planprogrammet. 

Dette betyr ikke at vi starter helt på nytt. Ved å revidere planprogrammet skal vi sørge for at planforslaget blir tilfredsstillende opplyst og utredet, slik statsforvalteren påpekte i sitt vedtak at det ikke var.

Det er viktig å understreke at oppdraget fortsatt er å løse opp i flaskehalsen i Brynsbakken. Her, en liten kilometer fra Oslo S, møtes Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen. Togene på de tre banene må krysse hverandres spor og delvis kjøre mot kjøreretningen for å komme inn til Oslo S. Dette fører til kø i togfremføringen, og skaper det vi kaller en flaskehals, for både person- og godstrafikken. Utbyggingen av Brynsbakken skal, sammen med en rekke andre jernbanetiltak, gi de reisende på Østlandet et bedre togtilbud. Blant tilbudsforbedringene er at lokaltogene fra Ski, Lillestrøm og Asker og inn til Oslo S vil kunne gå hvert tiende minutt, istedenfor hvert kvarter. Togavgangene skal også bli mer pålitelige for de mange togreisende på Østlandet.

Det er altså løsninger som løser opp i flaskehalsen i Brynsbakken vi skal se nærmere på. Vi kommer ikke til å se på løsninger andre steder.

Oslo kommune kommer fortsatt til å være planmyndighet. Det betyr at det er kommunen som skal vedta både planprogrammet og reguleringsplanen, og arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med kommunen. Planprogrammet skal sendes på høring, og behandles politisk. Det blir dermed en annen prosess enn sist, da Plan- og bygningsetaten vedtok planprogrammet på delegert myndighet fra byråd for byutvikling.

Vi vil også invitere til videre dialog med berørte beboere, bydelsutvalget, byråden for byutvikling og medlemmene av byutviklingsutvalget og andre interessenter underveis i arbeidet, for å informere bredt og ivareta kravene til medvirkning.

Fakta: Hva er et planprogram?

I et planprogram blir det beskrevet hva det er som skal utredes i den videre planprosessen, hvordan planprosessen skal gjennomføres og hvordan grunneiere og andre som er berørte skal involveres.