Deltok på folkemøte

Bane NOR deltok på folkemøte om Brynsbakken-prosjektet og støysituasjonen i Gamle Oslo onsdag 26. oktober. Møtet ble arrangert av Gamlebyen Beboerforening, og både velforeninger og den lokale aksjonsgruppen deltok.

Prosjektdirektør Bettina Sandvin foran et engasjert publikum i Gamlebyen. Foto: Bane NOR

Tema for møtet var togstøy fra jernbanen som går gjennom Gamle Oslo, og frykt for konsekvensene av økt togtrafikk over Brynsbakken. Bane NOR var representert med prosjektledelsen for prosjektet Retningsdrift Brynsbakken, og prosjektdirektør Bettina Sandvin førte ordet for oss. Jernbanedirektoratet deltok også, for å belyse de mer overordnede sidene som faller utenfor Bane NORs mandat.

- For meg var det givende å delta på dette møtet, sier Sandvin.
- Vi fikk høre mye om bekymringene knyttet til vårt prosjekt, og vi ser at det er et stort behov for å gi god informasjon i tiden fremover.

Uro for støy

Bane NORs planer for Brynsbakken innebærer å flytte eller rive bygninger på boligområdet som kalles Hylla. Dette har skapt bred motstand lokalt, sammen med bekymring for økt støy fra jernbanetrafikk som følge av utbyggingen.

Tidligere i år avgjorde Statsforvalteren i Viken at vedtaket om reguleringsplan for prosjektet ikke er gyldig, og planprosessen måtte rykke tilbake til start. Vi er nå helt i oppstartfasen av den nye prosessen, og skal utarbeide et planprogram for den nye reguleringsplanen. Dette vil innebære utredning av forskjellige alternativer der vi legger lokk over sporområdet for å redusere støyen.

Det er et sterkt ønske lokalt å legge alle sporene i området under bakken (ikke ulikt løsningen som ble skissert i Konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen, som Stortinget vedtok å ikke gå videre med i 2001). Dette er en løsning som er langt utenfor mandatet til dagens prosjekt, og som heller ikke er nevnt i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Ønsker bedre medvirkning

I tillegg fikk vi også klar beskjed om at de berørte innbyggerne ikke er fornøyd med hvordan medvirkning har blitt ivaretatt i prosjektet. Flere sa at de følte seg overkjørt og opplevde å ikke bli hørt. Selv om medvirkningsprosessen har vært i tråd med kravene i Plan- og bygningsloven, så fremstår det tydelig at vi må sikre en god medvirkning nå som arbeidet med nytt planprogram begynner.

- Dette blir viktig for oss i tiden fremover sier Sandvin.
- Nå begynner vi på jobben med å lage en god reguleringsplan som belyser det lokalbefolkningen, Oslopolitikerne og Statsforvalteren ber om. Vi ønsker å få behandlet reguleringsplanen i 2026, og jeg tror vi skal få til en bra prosess. Det blir også viktig å få til en forventningsavklaring med de som er berørt, slik at de forstår at dette prosjektet ikke kan oppfylle deres ønsker om en ny tunnel under Gamlebyen, avslutter prosjektdirektøren.