Begrenset høring for gang- og sykkelvei

Ny løsning for gang- og sykkelvei var på begrenset høring fram til 12. mai 2020.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ny løsning for gang- og sykkelvei: Oppsummering av innspill til begrenset høring

En viktig del av planarbeidet har vært å sikre gode forhold for gående og syklende som skal bevege seg på tvers gjennom sporområdet, mellom Vålerenga og Kværnerbyen.

Etter offentlig ettersyn vinteren 2019/2020 har Bane NOR bearbeidet løsningene for tverrforbindelser. Dette arbeidet har resultert i en ny løsning hvor sykkelveibrua over Hovedbanen flyttes ca. 40 meter østover, slik at skoleveien til Vålerenga skole blir kortere. Videre bygges en 100 m lang kulvert over Gjøvikbanen og en bru for Hovedbanen over gang- og sykkelveien gjennom området.

Forslag til ny løsning for gående og syklende ble sendt på begrenset høring i perioden 30. mars til 12. mai. Innspillene fra den begrensede høringen er entydige på at den nye løsningen for tverrforbindelse er en vesentlig forbedring. Denne løsningen legges derfor til grunn for videre arbeid med reguleringsplanen og Bane NORs detaljprosjektering.

For nærmere beskrivelse av løsningen som var på høring, se dokumenter lenket i nyhetssak om begrenset høring.

Det kom inn 18 merknader til den begrensede høringen. Disse er oppsummert og besvart i rapporten under. 

                             

Trygge og attraktive tverrforbindelser. Rapport med oppsummering fra digital innspillsportal

For at de planlagte tverrforbindelsene skal oppleves trygge og attraktive for brukerne, er det viktig at man legger til rette for aktivitet langs dem. Både Oslo kommune og Bane NOR har vært opptatt av at bydelen og lokale foreninger skulle delta i arbeidet med å utforme de tilgrensende områdene til de nye tverrforbindelsene. Bane NOR inviterte derfor til et arbeidsverksted på Etterstad skole den 16. mars. På grunn av koronasituasjonen kunne ikke dette avholdes som et fysisk møte, og det var på daværende tidspunkt usikkert når slike møter igjen kunne avholdes. Bane NOR utarbeidet derfor en digital medvirkningsportal til erstatning for det fysiske arbeidsverkstedet. Naboer, lokale lag og foreninger og andre berørte ble invitert til å gi sine innspill gjennom innspillsportalen, som var åpen i perioden 30. mars til 14. april 2020 (siste uke før påske og gjennom påsken).

Rapporten oppsummerer arbeidet med den digitale innspillsportalen, de forslagene som har kommet inn og hvordan disse er tenkt brukt videre. For å sikre barn og unges medvirkning i planleggingen, er det i tillegg avholdt et eget møte med barn og unge den 19. mai 2020 som er oppsummert i et eget kapittel i rapporten.

Revidert planforslag er oversendt til Oslo kommune

Den 5. juni oversendte Bane NOR revidert planforslag til Oslo kommune.  Alt oversendt planmateriale er tilgjengelig på saksinnsyn for denne saken, som har saksnummer 201714401.

Planforslaget er nå til sluttbehandling i Oslo kommune, og Bane NOR håper på planvedtak i kommunen rundt årsskiftet 2020/2021.

Lenke til saken finner dere nedenfor:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201714401&wfl=Y&Dateparam=06/17/2020&sti=