Åpent møte 14. januar

Bane NOR skal bygge flere spor i Brynsbakken mellom Vålerengaparken og Kværnerbyen. Sporomleggingen er viktig for å kunne øke kapasiteten på Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen og gjør det mulig med flere togavganger slik at flere kan reise med tog. De nye sporene vil gi full effekt av ny Oslotunnel og vil få betydning for Osloområdet, hele Østlandet og for Norge.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det blir dessverre store konsekvenser for nabolaget. Hus må rives og det blir tøft for dem som mister hjemmet sitt. Enebakkveien vil bli stengt for biler, men heldigvis får lokalmiljøet tilbake trygge gang- og sykkelveier. I reguleringsplanprosessen er det forsøkt å holde arealbeslaget til sporutvidelsen på et minimum, men strenge krav til blant annet sikkerhet og stigning gjør at jernbanen vil legge beslag på et større areal enn i dag. Bebyggelsen, som i dag ligger mellom jernbanesporene, må fjernes. Enebakkveien må legges om, og vil ikke kunne opprettholdes som kjørevei for bil. Dette fordi Enebakkveien skal gå både over og under jernbanesporene, og de nye undergangene ikke vil være høye nok for biltrafikk.

Ny sykkel- og gangvei

Enebakkveien blir sykkelvei og det bygges en ny gangbro over sporene. Enebakkveien er en viktig forbindelse for gående og syklende på tvers av sporområdet. Planforslaget legger derfor opp til at en mer brukervennlig forbindelse med bredere areal for gående og syklende enn dagens fortau. Den nye sykkelveien med fortau vil gå i omtrent samme trasé som dagens bilvei, og det vil bli muligheter for opphold og aktiviteter langs veien.

Det legges også opp til at arealet mellom sporområdene kan opparbeides som park eller annet areal for aktivitet og opphold. Bane NOR vil invitere lokalbefolkningen til å komme med ideer til aktiviteter som kan plasseres i dette området.

Barn på Vålerenga skole

Sikkerheten til skolebarn og alle andre som ferdes gjennom området prioriteres høyt. Bane NOR vil arbeide for å finne trygge løsninger i anleggsperioden. Kryssing av jernbanen er mulig ved St. Halvards gates vest for planområdet og på gangbrua over Hovedbanen fra Arnljot Gellines vei til Etterstadsletta øst for planområdet. Området vil ikke bli berørt av anleggsarbeidene og vil fungere som vanlig i hele anleggstiden. Arbeidene med sporomleggingen i Brynsbakken er planlagt å starte i 2023, og byggetiden er beregnet til 2-3 år. Det gamle signalanlegget for Oslo S og omegn skal skiftes, og erstattes med det nye, digitale systemet ERTMS (European Railway Traffic Management System). Det er derfor viktig at alle anleggsarbeider rundt og på Oslo S er ferdigstilt før omleggingen av signalsystemet starter.