Fastsatt planprogram

Planforslaget skal konsekvensutredes, fordi det dreier seg om en detaljregulering for jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR utarbeidet forslag til planprogram. Forslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 20.06.2018 til 18.09.2018.

Endringer etter offentlig ettersyn Planprogrammet er endret etter offentlig ettersyn. Medvirkningsplanen og utredningsprogrammet i kapittel 3 er supplert med noe mer utfyllende beskrivelser. Det samme gjelder tekst og illustrasjoner i kapittel 1 og 2, som er supplert for å tydeliggjøre bakgrunn og premisser for tiltaket.
Oslo kommune har som ansvarlig myndighet fastsatt planprogrammet. Denne avgjørelsen kan man ikke klage på.
Planforslaget utarbeides med konsekvensutredning på bakgrunn av det fastsatte planprogrammet jf. rammer i Vedlegg I i forskrift om konsekvensutredning. Fastsatt planprogram skal følge planforslaget.

Se vedlagte dokumenter