Plan- og dokumentarkiv

På denne siden vil vi legge ut dokumenter som har relevans til planprosessen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Brynsbakken: Veien videre

Prosjektet har hatt oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Etter dette er det skissert følgende tidsplan for i år. Følg også saken på kommunens hjemmesider.

Prosjektet har også fått en ny plangrense som betyr at arealet blir noe mindre. For eksempel skal det ikke nord for Hovedbanen, men beholder innkjøringen fra øst.

Fremdrift:

  • 15.05.18 Planprogram sendes Oslo kommune til gjennomgang
  • 15.06.18 Bane NOR legger programmet ut på høring fram til 15.09.2018.
  • 4.09.18 Åpent folkemøte kl. 18:00 Enebakkveien 36b
  • 15.09.18 Frist for uttale planprogram
  • Desember: Planforslag med KU sendes Oslo kommune
  • Våren 2019: Bane NOR sender inn reguleringsforslag med KU til Oslo kommune. Tidspunktet for innsending avhenger av når kommunen vil fastsette planprogrammet, som skal være førende for reguleringsforslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bane NOR har fått svar fra Oslo kommune

Nå foreligger Plan- og bygningsetatens kommentarer til innsendt planforslag. Last ned fra dokumentlisten.

Oppstartsmøte med Oslo kommune

Bane NOR sendte søknad om oppstartsmøte til Oslo kommune 22. september i fjor og trodde at det skulle la seg gjøre å få en dato for videre fremdrift før jul. Nå har Bane NOR fått melding om at oppstartsmøte trolig vil finne sted i begynnelsen av februar. Endelig bekreftelse kommer om ca. to uker. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart denne invitasjonen foreligger. Vi beklager at dette har tatt lang tid og håper at de kommende ukene vil bli innholdsrike.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kapasitetsøkende tiltak (retningsdrift) for jernbanen i Brynsbakken, forutsetning for senere utnyttelse av planlagt ny sentrumstunnel for jernbanen, som anbefalt i KVU Oslo-navet. Tiltak for retningsdrift i Brynsbakken er en del av jernbanens Rutemodell 2027.

                                                          

Bygger for fremtiden. Jernbanen ser kommende befolkningsvekst i et langsiktig perspektiv. Denne høsten starter planleggingen for et nytt spor i Brynsbakken. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2022, før innføringen av et nytt signalanlegg starter. Deretter følger bygging av ny Oslotunnel. Arbeidet har betydning for millioner av mennsker som daglig skal fraktes ut- og inn av Oslo.

Gjennomføring av prosjektet vil ha stor betydning for boliger og næringsliv i Enebakkveien og vil bety rivning av hus. Selv om bygninger kan reetableres, vurderer Bane NOR at området blir uegnet til boligformål. Området som vil bli berørt av jernbaneutbyggingen er den delen av Enebakkveien som ligger som en øy mellom jernbaneanleggene.