Planprosessen

Her kan du lese om prosjektets planprosess.

24. mars 2021 ved tok Bystyret i Oslo kommune reguleringsplanen for utbyggingen av Brynsbakken. I etterkant mottok kommunen 79 klager på vedtaket, og prosjektet ble gitt oppsettende virkning frem til klagebehandlingen var ferdig. Oslo kommune tok ikke klagen til følge, og sendte saken til Statsforvalteren. Etter sin behandling av saken besluttet Statsforvalter å ta klagene til følge. Det betyr at prosjektet ikke har en stadfestet reguleringsplan. Statsforvalterens vedtak kom 24. mars 2022. 

 

Planprosessen

Planprogrammet for prosjektet ble fastsatt i april 2019. Det finner du her. Planprogrammet gjør blant annet rede for formålet med planarbeidet og sier noe om hvilke alternativer som er vurdert. Planprogrammet var på høring i 2018.

Deretter begynte arbeidet med reguleringsplanen, som ble oversendt til Plan- og bygningsetaten i juni 2020. Planen har vært på høring to ganger. I høringsrundene fikk vi mange gode innspill som har påvirket det endelige forslaget til reguleringsplan. Vi har blant annet planlagt å legge til rette for et grøntområde og korte ned skoleveien mellom Kvernedalen og Vålerenga. Forslag til reguleringsplan og andre plandokumenter ligger på Plan- og bygningsetatens side for saksinnsyn.   

Byrådet anbefalte Bystyret å vedta reguleringsplanen. Bystyret i Oslo vedtok reguleringsplanen 24. mars 2021. 

 

Planprogrammet

Bane NOR utarbeidet forslag til planprogram. Forslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 20.06.2018 til 18.09.2018
Endringer etter offentlig ettersyn Planprogrammet er endret etter offentlig ettersyn. Medvirkningsplanen og utredningsprogrammet i kapittel 3 er supplert med noe mer utfyllende beskrivelser. Det samme gjelder tekst og illustrasjoner i kapittel 1 og 2, som er supplert for å tydeliggjøre bakgrunn og premisser for tiltaket.

Oslo kommune har som ansvarlig myndighet fastsatt planprogrammet. Denne avgjørelsen kan man ikke klage på.
Planforslaget utarbeides med konsekvensutredning på bakgrunn av det fastsatte planprogrammet jf. rammer i Vedlegg I i forskrift om konsekvensutredning. Fastsatt planprogram skal følge planforslaget.

Se vedlagte dokumenter: