Planprosessen

Varsel om oppstart av planarbeid (25.11.2019 - 10.01.2020)

Fastsettelse av planprogram (12.02.2020)

Åpent møte (11.03.2020) - avlyst på grunn av korona-situasjonen

Utarbeiding av planforslag (våren 2020)

Første gangs behandling i kommunen (august 2020)

Høring av planforslag (august-september 2020). Alle kan alle komme med innspill og kommentarer.

Bearbeiding av planforslag (oktober 2020).

Andre gangs behandling og vedtak av planforslag (vinter 2020/2021).

Reguleringsplan vedtatt i Elverum kommunestyre (februar 2022)

Prosjektet planlegges gjennomført innen 2026.