Naboer og grunneiere

Bane NOR planlegger og bygger ny infrastruktur for jernbanen. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som grunneier og som skal - eller kanskje skal - avstå grunn til bygging av nye jernbaneanlegg.

Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter, og hvert år må mange grunneiere avstå grunn og rettigheter til slike formål. Det kan være en vanskelig prosess og vi ønsker derfor god og informativ dialog mellom oss og grunneier.

Utgangspunktet for at forhandlingene om grunnerverv settes i gang er normalt en vedtatt reguleringsplan. Selv om en reguleringsplan er vedtatt må det tas en beslutning om investering for hvert enkelt prosjekt, før arbeidene med grunnerverv påbegynnes.

Avtale må inngås
Et arealbeslag kan være midlertidig til et anleggsområde eller permanent til nye jernbaneanlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte opp før det er inngått avtale med, eller ekspropriert fra, grunneier. Avtalen skal sikre at du som er grunneier får den erstatningen du har krav på og at du blir ivaretatt gjennom både planleggingsfase og anleggsfase.

Enkelte saker kan innebære at grunneier må flytte fra boligen sin på grunn av samfunnsnyttige tiltak, mens det i andre saker dreier seg om avståelse av næringsareal. Det vil være ulikt fra grunneier til grunneier hva som oppfattes som riktig erstatningsnivå. På bakgrunn av verktøyene Bane NOR har til disposisjon, vurderes objektet som skal erverves opp mot markedsverdi og eventuelt bruksverdi. Det finnes flere eksempler på hvordan grunneiere blir berørt av jernbanetiltak og hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret.

Møte mennesker med respekt

Uansett om det dreier seg om næringseiendommer, innløsning av boliger eller andre typer eiendom er slike saker en stor inngripen overfor den enkelte, noe våre grunnerververe er godt kjent med. I hverdagen møter vi mennesker som er i ulike livsfaser og situasjoner. Dette har Bane NOR forståelse for og det er for oss viktig å håndtere den enkelte berørte part med respekt.

Det er viktig med likebehandling av grunneiere og at vi følger lovens regler når det gjelder fastsetting av erstatning.

Bane NOR benytter i mange tilfeller takst som hjelpedokumenter for sine erstatningsvurderinger. I tillegg til selve taksten følger vi boligmarkedet tett. Vi fremsetter tilbud som er på et nivå som sikrer at grunneier ikke blir økonomisk skadelidende i henhold til gjeldende regler.

Når det gjelder erstatningsnivåer har grunneier krav på det høyeste av salgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er aktuelt i det tilfellet der det er tale om eksempelvis tapte leieinntekter.

I det tilfellet en salgsverdi ikke holder grunneier økonomisk skadesløs, vil gjenervervsverdien av for eksempel tilsvarende bolig være aktuelt der eier selv bor på eiendommen. Der gjenerverv er aktuelt blir dette vurdert som en del av saken før tilbud fremmes.

De tilbud Bane NOR fremmer er basert norsk lov med dets regelverk, rettspraksis, markedssituasjon og faglig skjønn i den enkelte sak. Før utsendelse av tilbud har vi intern gjennomgang av det enkelte tilbud for å kvalitetssikre erstatningen.

Ved uenighet utmåles erstatningen av en uavhengig domstol

Dersom det oppstår en uenighet om erstatningsnivå, kan avtaleskjønn være et alternativ til ekspropriasjon. Da vil Bane NOR få tiltredelse til gitt tidspunkt. Dersom Bane NOR inngår slike avtaler sikrer vi at grunneier får et forskudd på en del av erstatningen, slik at man ikke behøver å vente til avtaleskjønnet er avgjort.

Bane NOR bestreber bevisst å legge seg på en linje der vi tilbyr det vi mener er «riktig pris» fra start av, basert på en konkret vurdering. Vi vil dermed ikke legge opp til det mange opplever som en ordinær forhandlingsprosess der man starter med en lav sum. Dette har en etisk side ved seg, som har grunnlag i at Bane NOR skal sikre at grunneiere får full erstatning for det de avstår. Dersom det kommer inn nye momenter som gjør at tilbudet bør økes så vurderes dette i hvert enkelt tilfelle. Vi avholder derfor i enkelte tilfeller flere møter med grunneierne for å diskutere den enkelte sak.

Dersom partene ikke enes om en endelig kjøpekontrakt, er det to alternativer videre – det ene er avtaleskjønn der partene er enige om tiltredelse, men ikke erstatningssummen, og det andre er ekspropriasjon. I sistnevnte er man uenig om både tiltredelse og erstatning. I begge tilfellene må det avholdes et rettslig skjønn for å fastsette erstatningen.

Utfyllende informasjon finner du i brosjyren "Grunneier møter Bane NOR". Her kan du lese mer om hva som skjer fra ny jernbane blir planlagt til anlegget står ferdig. Brosjyren er ment for deg som skal eller kanskje skal avstå grunn til bygging av jernbane. Lenker til brosjyre samt etiske retningslinjer for grunnerverv, finner du under saken.

Noen fakta om grunnerverv

Prosessen med å erverve grunn til jernbaneformål vil variere fra prosjekt til prosjekt, da den tilpasses.

  • Bane NOR tar kontakt med grunneiere via brev i reguleringsplanfasen. Enkelte grunneiere tar på egen hånd kontakt med Bane NOR med spesifikke ønsker.
  • Informasjon og forhandlinger om frivillige avtaler starter ofte før reguleringsplanen er vedtatt (normalt ett til to år før anleggsstart).
  • Boliger og eiendommer som må innløses i sin helhet prioriteres i prosessen.
  • Grunnervervsprosessen skal sikre at grunneierne får den erstatningen de har krav på. Erstatningen skal minimum dekke eiendommens markeds- eller bruksverdi.
  • Prinsippet er at grunneierne skal holdes skadesløse. Det vil si at erstatningen normalt skal dekke kjøp av eiendom med tilnærmet samme standard og type i samme område.
  • Bane NOR dekker utgifter til nødvendig teknisk og juridisk bistand når grunnervervet starter. Slike utgifter dekkes ikke i forbindelse med planlegging.

Grunneier møter Bane NOR

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bane NOR