Foreløpige traséalternativer

Per mars 2020 har Bane NOR utarbeidet utkast til konkrete traséalternativer innenfor de to utredningskorridorene som tidligere er presentert i planprogrammet. Disse alternativene er lagt til grunn for pågående konsekvensutredning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har foreløpig ikke konkludert med hvilket alternativ som vil bli anbefalt. Begge alternativer imøtekommer tekniske krav til tilsvingen, men påvirker miljø og omgivelser. Dette gjelder blant annet inngrep i boligområder og nærføring til kulturminner. Forsvarsbygg har varslet innsigelse til alternativ 2 på grunn av at dette alternativet innebærer inngrep og oppsplitting av arealer som er regulert for framtidig utvidelse av Terningmoen militærleir. Foreløpig kostnadsestimat viser at alternativ 2 vil ha en høyere kostnad enn alternativ 1.

Oversiktskart for ny jernbanetrasé (tilsving) mellom Rørosbanen og Solørbanen er vist i illustrasjonene under for alternativ 1 og 2. Planer for vegomlegginger og nye planskilte kryssinger av jernbanen er også vist i illustrasjonene. De foreløpige tegningene vises også i webkartet for prosjektet som du finner ved å klikke på denne lenken. Dette kartet viser også eiendomsgrenser. Skru på og av alternativene i kartlagslista (grønt ikon nederst på skjermen). 

Grunneiere og andre som er berørt av tiltaket kan ta kontakt med Bane NOR dersom de har spørsmål til saken i denne fasen. Endelig planforslag med konsekvensutredning og anbefaling vil etter planen bli oversendt Elverum kommune i juni 2020. Planforslaget vil legges fram for politisk behandling og påfølgende høring høsten 2020. Alle får da mulighet til å uttale seg til saken før reguleringsplanen legges fram for sluttbehandling i kommunestyret i Elverum.

På grunn av situasjonen med koronasmitte og hjemmekontor for prosjektmedarbeiderne ber vi om at spørsmål og henvendelser i første omgang sendes på e-post til tilsvingelverum@asplanviak.no. Vi tar gjerne en telefonsamtale med berørte grunneiere hvis det er ønskelig. Send en forespørsel på e-post så ringer vi tilbake ved anledning.

Grunnervervsprosessen

Prosessen med å erverve grunn til jernbaneformål vil variere fra prosjekt til prosjekt, da den tilpasses. Utgangspunktet for forhandlinger om frivillige avtaler er reguleringsplanen, men ofte starter denne kontakten før reguleringsplanen er vedtatt. Det må også tas en investeringsbeslutning prosjektet før arbeidene med grunnerverv påbegynnes. Normalt starter vi med grunnerverv ett til to år før anleggsstart, avhengig av blant annet antatt kompleksitet.

Viktige formål med grunnervervsprosessen er å sikre fremdriften i prosjektet og at grunneierne som berøres av tiltaket får den erstatningen de har krav på.

Tidslinje som viser grunnervervsprosessen plassert i forhold til reguleringsplan og anleggsperioden.

Vi viser for øvrig til informasjon til naboer og grunneiere på Bane NORs prosjektside.

Spørsmål om grunnervervsprosessen kan rettes til Bane NORs grunnerverver Arne Magnus Bråthen: arne.magnus.brathen2@banenor.no 

Animasjoner som viser de to alternativene 

Her finner du videoer fra 3D-modell for begge alternativene. Videoen starter vest i planområdet ved Rørosbanen og avsluttes i sør der tilsvingen kobles sammen med Solørbanen.

Se alternativ 1

Se alternativ 2