Bane NOR har oversendt planforslag til Elverum kommune

Bane NOR har nå oversendt forslag til reguleringsplan for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen til første gangs behandling i Elverum kommune.

På bakgrunn av innspill gjennom høringen, og resultater av konsekvensutredningen, har Bane NOR lagt traséalternativ 1 til grunn for planforslaget.

Planforslaget vil bli lagt fram for behandling i formannskapet i Elverum kommune i august eller september 2020. Plandokumentene vil bli lagt ut på kommunens nettsider før saken skal behandles i formannskapet.

Når saken er behandlet blir planforslaget lagt ut på høring og offentlig ettersyn i minst seks uker. Berørte grunneiere og naboer til planområdet vil bli varslet om høringen i eget brev.

Alle som er berørt av planen eller har interesser i planarbeidet kan gi innspill i høringen. I høringsperioden vil det bli arrangert et åpent møte for å informere om planen og svare på spørsmål. Etter høringen vil endelig planforslag bli lagt fram til sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret.

Først når det foreligger investeringsbeslutning for tiltaket vil det bli opprettet dialog med berørte grunneiere for å gjennomføre nødvendig grunnerverv.