Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

På vegne av Bane NOR SF varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen, plan-id 2019005. Asplan Viak er engasjert som plankonsulent. Grunneiere i varslet planområde, naboer, organisasjoner og offentlige høringsinstanser mottar dette brevet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektet Tilsving Elverum skal planlegge og etablere et forbindelsesspor mellom Rørosbanen og Solørbanen. Tiltaket vil føre til at togene kan kjøre direkte mellom disse to banestrekningene uten å snu på Elverum stasjon. Dette vil føre til at kapasiteten økes og kjøretiden reduseres for gods- og tømmertransport på Rørosbanen og Solørbanen.

Tiltaket er en del av godspakke Innlandet, og er ment å bidra til overføring av gods fra veg til bane. Tilsvingen er prioritert i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan.

Det varslede arealet er på 1038 daa og omfatter deler av Terningmoen, sivil/militær skytebane og skyte og øvingsfelt, industri og næringsområdet Vindheia, boligområdene Vindheia og Myggbukta. Mot sør inkluderer varslet planområde eksisterende jernbanebru over Terningåa. Kart over varslet planområde er vedlagt. Det er vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.

Bane NOR har vurdert en rekke alternative traseer for tilsvingen både innenfor og utenfor varslet planområde. Av totalt 20 opprinnelige traséalternativer er det videreført to alternative korridorer som begge oppfyller tekniske krav med hensyn til blant annet kurvatur og lengde. De to alternativene ligger innenfor varslet planområde og videreføres til arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning. Kartutsnitt med de to utredningskorridorene er vedlagt. Det presiseres at korridorene er 100 m brede og at det endelige tiltaket som vil bli regulert vil være en smalere korridor. En nærmere beskrivelse av prosessen med utvelgelse av alternativer fremgår av planprogrammet. 

Papirversjon av planprogrammet kan sendes per post på forespørsel.

Når planforslaget er ferdigstilt vil det bli oversendt Elverum kommune for politisk behandling og deretter lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn av planforslaget er planlagt gjennomført sommeren 2020. Prosjektets foreløpige framdriftsplan tilsier at tiltakene som planlegges skal være ferdigstilt og tatt i bruk i 2026.

I forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogram vil Bane NOR arrangere et åpent møte i kommunestyresalen i Elverum rådhus den 5. desember kl. 18.00. Her vil det bli informert om prosjektet og planprogrammet og det vil bli mulighet for å stille spørsmål om planarbeidet.

Offentlige høringsinstanser, grunneiere, naboer og andre med interesser i planarbeidet kan levere skriftlige innspill til planarbeidet i denne fasen. Frist for å sende inn merknad til oppstartsvarselet og forslaget til planprogram er 10.01.2020. Spørsmål og merknader rettes til undertegnede som er Bane NORs plankonsulent i prosjektet.

Asplan Viak

E-post: tilsvingelverum@asplanviak.no