Varsel om planoppstart ved Ranheim stasjon

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Bane NOR starter arbeidet med detaljregulering av vegsystemet ved Ranheim stasjon i Trondheim kommune bl.a. med ny vegbru over Vikelva.

Planarbeidet skal legge til rette for elektrifisering av dagens jernbanestrekning. Dagens vegbru for biltrafikk over jernbanen øst for stasjonen skal erstattes av ny vegforbindelse mellom Stasjonsvegen og rundkjøringen vest for Vikelva med ny bru for biltrafikk over elva.

Foreløpig planavgrensning er vist med rød strek på kartbildet under. Den ivaretar adkomstvegene som vil kunne bli påvirket av vegomleggingen. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt i planprosessen.

Grunneiere innenfor planområdet og naboer til området får egne brev med varsel om planoppstart.

Følgende tema er så langt vurdert som viktige i planarbeidet: Framkommelighet for alle trafikanter - Grunnforhold – Trygg skoleveg for barn og unge – Vikelva som verdifullt naturområde – Kommunalteknisk infrastruktur. Planen utløser ifølge Trondheim kommune, ikke krav om konsekvensutredning.

Norconsult er Bane NORs rådgiver for planarbeidene. Spørsmål og skriftlige innspill til planarbeidet rettes til:

Norconsult v/John Stephen Skjøstad, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim.
Tlf 45 63 69 44. E-post john.stephen.skjostad@norconsult.com

Frist for skriftlige innspill/merknader til planarbeidet er 19. april 2017.