Mer om prosjektet

Hvorfor og hva vi bygger på strekningen Arna-Bergen.

Bakgrunn
Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken.

Størstedelen av strekningen går i tunnel gjennom fjellet Ulriken. Bane NOR bygger nå en ny, parallell tunnel for å øke kapasiteten.

Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel trafikkavvikling.

Ny tunnel i Ulriken
Den nye tunnelen gjennom Ulriken er drevet fra Arna-siden av fjellet. Både tradisjonell sprengning og tunnelboremaskin ble benyttet. Dette er første gang man bruker tunnelboremaskin til en jernbanetunnel i Norge.

De første 765 meterne av den 7,8 kilometer lange tunnelen er sprengt på tradisjonelt vis. Årsaken til dette er at tunnelen skal romme ekstra spor til togpassering, og tverrsnittet må derfor være vesentlig større her. Tverrsnittet på denne delen av tunnelen varierer fra 144 til 300 kvadratmeter, mens det ellers er 68 kvadratmeter.

I tillegg er det sprengt to diagonaltunneler mellom gammel og ny tunnel slik at togene skal kunne krysse mellom tunnelene. Hver av disse er 150 meter lange. Det sprenges også 16 mindre tverrforbindelser mellom tunnelene til rømningsveier og tekniske installasjoner.

De resterende 7 kilometerne av den nye tunnelen er boret med tunnelboremaskin.

Rehabiltering av gammel tunnel
Etter at nye Ulriken tunnel er satt i drift, skal det gamle tunnelløpet rehabiliteres. I de første 1200 meterne fra Arna skal det bli full vann- og frostsikring, ny underbygning og nytt dreneringssystem. Det samme skal gjøres i de første 180 meterne av tunnelen nærmest Bergen. For å få plass til dette, må man utvide tunnelens tverrsnitt ved å sprenge.

I resten av den 7,6 kilometer lange tunnelen skal det sprenges flekkvis til ny vannsikring, og eldre, ubeskyttet PE-skum skal skiftes ut. I tillegg skal det sprenges plass til ventilasjonsvifter og diverse teknisk utstyr. Man skal også sprenge gjennomslag for de to diagonaltunnelene nær Arna som knytter gammel og ny tunnel sammen.

Arna stasjon
På Arna stasjon gjøres det omfattende endringer.

I dag er kryssing av tog på stasjonen begrenset av lengden på sporene. Ved å forlenge kryssingssporet inn i den nye tunnelen blir det mulig å krysse med lange godstog og fjerntog. Dette vil bidra til en mer effektiv trafikkavvikling. Det skal også bygges nye plattformer på stasjonen, tilpasset både lokaltog og regiontog.

Stasjonsbygningens arkitektoniske uttrykk er vernet. Den utvendige fasaden vil derfor bli beholdt, mens alt innvendig fornyes og bygges om.

I og ved stasjonsbygningen gjøres omfattende tiltak for å bedre tilgjengeligheten for alle brukergrupper. Undergangen under sporene fornyes og gjøres bredere. Det åpnes opp mellom undergangen og stasjonsbygningen slik at rampene blir slakere og mer lys slipper ned i undergangen. Publikumsarealene oppgraderes også, blant annet med bedre belysning, nye benker og nye leskur.

Vanntunnelen til Storelva under stasjonen utvides slik at den kan tåle en 200-årsflom.

Det bygges også nye jernbanetekniske anlegg og tilhørende teknisk hus.

Bergen – Fløen
På strekningen fra Bergen stasjon til Fløen skal vi i tillegg til å bygge dobbeltspor, gjøre nødvendige jernbanetekniske tiltak og oppgradere underbygningen til sporene. Vi bygger også et nytt sikringsanlegg som vil ha kapasitet til å styre både Bergen og Arna stasjon.

Hovedarbeider Bergen-Fløen:

 • Bygge dobbeltspor fra nye Ulriken tunnel i Fløen inn til Bergen stasjon.
 • Oppgradere jernbanetekniske anlegg til det nye dobbeltsporet og tilpasse eksisterende anlegg.
 • Oppgradere underbygningen til sporene, blant annet dreneringsanlegg, føringsveier og ballast.
 • Bygge nytt teknisk hus ved Bergen stasjon og utvide teknisk hus i Fløen.
 • Bygge nytt sikringsanlegg klasse B.
 • Tilrettelegge for direkte utkjøring fra godsterminalen, som også skal bygges om.

 Gjennomføring

 • Sprengning av første del av tunnelen og diagonaltunneler for passering, til sammen 1275 meter: november 2014-oktober 2015.
 • Oppstart for tunnelboremaskinen Ulrikke: januar 2016.
 • Tunnelboremaskinen kom ut i Fløen 29. august 2017.
 • Sprenging av 16 rømningstunneler mellom de to tunnelene: september 2017-april 2018.
 • Etter innredning med spor, elektroarbeid og signalanlegg er den nye tunnelen klar til å åpnes for trafikk i desember 2020.
 • Når den nye tunnelen åpner for trafikk stenges den gamle tunnelen i ca. 1 år for rehabilitering.
 • Ombygging og oppgradering av Arna stasjon skjer i to omganger i perioden 2017-2021. Del 1 åpnet i mai 2019.
 • Jernbanetekniske arbeider og signalanlegg: 2019-2022.
 • Dobbeltsporet med de to parallelle tunnelene åpner når alle øvrige arbeider er ferdige, i 2024.