Vegetasjonsrydding mellom Klepp og Ganddal

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 19. november til 9. desember pågå vegetasjonsrydding på deler av strekningen mellom Klepp og Ganddal.

Arbeidet vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsag og fliskutter. Vi beklager ulempene som følge av arbeidet.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler, og sikrer samtidig at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar det til å sikre bedre utsikt fra togvinduet, og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Kurt Jensen
Byggeleder
Mobil:   916 59 943
E-post: kurt.jensen@banenor.no