Sporarbeid på bru over Lågen

Fra tirsdag 9. oktober til mandag 15. oktober vil det pågå nattarbeid på jernbanebrua over Lågen. Arbeidet starter hver kveld klokken 20:00 og avsluttes hver morgen klokken 06:00.

Prosjektet går ut på å bytte sviller, pukkmasse og montere nye bruspisser på hver side av brua. Gul markering på kartet viser hvor arbeidene vil pågå.

Støy

Arbeidene vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene i perioder vil generere støy. 

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Hvorfor nattarbeider

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Sørlandsbanen blir berørt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Byggeleder Knut Hvila Solhaug
Telefon: 916 79 420
E-post: Knut.Hvila.Solhaug@banenor.no