Nattarbeider Østre linje

Bane Nor moderniserer og vedlikeholder Østre linje. I den forbindelse vil det natt til onsdag 26. april bli utført maskinelt sporvedlikehold på tre delstrekninger i nærheten av henholdsvis Ski, Kråkstad og Skotbu.

Arbeidene utføres med dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Arbeidene vil medføre til dels kraftig støy. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at det dreier seg om relativt kortvarige perioder.

Anslått varighet av arbeidene i Ski og Kråkstad er ca. 30-40 minutter per sted. I Skotbu vil arbeidene pågå i ca. 2 timer. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden er i bevegelse, slik at støyen i noen grad vil være forbigående.

Hvorfor nattarbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst

Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no