Støyende arbeid på Blaker stasjon

Bane NOR vedlikeholder Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 15.8 til 23.8 foregå støyende arbeider på dag og natt på Blaker stasjon.

Det skal pågå støyende arbeider både på dag- og nattetid på Blaker stasjon fra 15.8 til 23.8. I dette tidsrommet stenges spor 1 for masseutskifting og rehabilitering av drensanlegg. Arbeidet medfører bruk av anleggsmaskiner som beltegående dumper og beltegående graver. Demontering- og montering av sviller og skinner gjøres i samme arbeidsoperasjon. Støyende kapping, skinnesveising og sliping utføres fortrinnsvis på dagtid. Hver sveis gjøres på mindre enn en time.

Det skal også pakkes spor og dette gjøres med en pakkmaskin som avgir støy og vibrasjoner i nærområdet. Pakkmaskinen forflytter seg med en hastighet på ca. 3-4 km/t.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.

Det kan være aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt, eller som har spesielle behov. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.