Sporarbeid ved Gjøvik stasjon

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det torsdag 21. mai (8-16) foregå maskinelt sporvedlikehold om lag én km sør for Gjøvik stasjon.

Arbeidene utføres av Banedrift AS og NJD Railvac på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for utskifting av pukk i sporet. Tiltaket bidrar blant annet til bedre drenering, og dermed redusert risiko for utglidning som følge av vann i sporet.

Arbeidet som skal utføres vil innebære støy, men fordi maskiner og utstyr hele tiden er bevegelse vil periodene med særlig kraftig støy være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene, og har innvilget dispensasjon fra gjeldende bestemmelser om begrensning av støy.

Arbeidene påvirker togtilbudet
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene påvirker det ordinære togtilbudet på Gjøvikbanen. Vi viser til VY Gjøvikbanens apper og hjemmeside for nærmere informasjon om det alternative transportopplegget.

Hvorfor helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.