Sporarbeid på Gjøvikbanen

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 25. – 28. september foregå maskinelt sporvedlikehold på en rekke delstrekninger av Gjøvikbanen.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR og vil foregå på kveldstid og natt. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering og justering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvor og når vil arbeidet foregå?

Fredag kveld/natt til lørdag 26.9. (kl. 20.00-06.00) samt søndag kveld/natt til mandag 28.9. (19.00-01.00) skal det utføres pakking av spor på deler av strekningen mellom Eina og Gjøvik.

Lørdag kveld/natt til søndag 27.9. (kl. 20.00-06.00) skal det utføres pakking av spor på deler av strekningen mellom Jaren og Eina.

Natt til mandag 28.9. (kl. 03.15-05.15) skal det utføres pakking av spor på deler av strekningen mellom Grefsen og Kjelsås.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.