Omfattende sommerjobb mellom Kolbotn og Sjursøya

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. I perioden 27.6. – 9.8 vil det pågå omfattende arbeid på en rekke steder og delstrekninger mellom Kolbotn og Sjursøya.

Arbeidet utføres av NRC Bane AS og NRC Anlegg AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet bygging av nye spor på delstrekningene Kolbotn-Hauketo og Bekkelaget-Sjursøya. I tillegg fortsetter arbeidet med rehabilitering og bygging av nye støttemurer mellom Bekkelaget og Ljan.

Beskrivelse av sporarbeid (27.6 – 18.7.)
På delstrekningene Sjursøya-Bekkelaget og Hauketo-Kolbotn vil det i tidsrommet 27.6. – 18.7. pågå arbeid med å bygge nye spor. Arbeidet vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av diverse tyngre skinnegående spesialmaskiner samt skinne-/veigående gravemaskiner etc. I perioder må det også påregnes støy knyttet til bruk diverse håndholdt verktøy og utstyr for kapping, sliping og sveising av nye skinner.

Bygging av nye spor på strekningen Sjursøya-Bekkelaget vil foregå i perioden 1.7. – 4.7. På delstrekningen Hauketo-Kolbotn bygges nye spor i perioden 5.7. – 12.7. Arbeidet utføres med bruk av sporombyggingstog, og vil i hovedsak foregå på dagtid. I forkant av selve sporbyggingen, vil det forekomme forberedende nattarbeid, men disse arbeidene vil ikke innebære kraftig støy.

Når nye spor er på plass, vil det bli foregå transport, utlegging og fordeling av ny ballastpukk. Deretter blir sporene pakket (justert og stabilisert). Disse arbeidsoperasjonene vil i hovedsak foregå på dagtid, og vil forårsake til dels kraftig støy.

Sporarbeidet avsluttes med såkalt nøytralisering av sporet. Hensikten er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og innebærer at sporene kappes og sveises. Riktig nøytraltemperatur bidrar blant annet til å redusere risikoen for avsporing som følge av solslyng eller skinnebrudd. Nøytralisering vil foregå på en rekke steder i perioden mellom 5. og 19. juli. Arbeidet innebærer kortvarige perioder med til dels kraftig støy, særlig ved kapping av skinner og sliping av nye skinneskjøter. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at nøytralisering kan utføres på dagtid, men dersom skinnetemperaturen er for høy (over 24 grader) må arbeidet utføres på nettene. Omfanget av støyende nattarbeid vil altså avhenge av værforholdene på de aktuelle tidspunktene og stedene for gjennomføring av nøytralisering.

Riggområder ved Liakollen og Holmlia
I forbindelse med gjennomføringen av sommerens sporarbeid vil det bli etablert to riggområder ved henholdsvis Liakollen og Holmlia. Riggområdet ved Liakolleb ligger i nærheten av krysset Liakollveien-Høgåsveien, og vil vil blant annet bli benyttet til mellomlagring av gamle sviller og skinner. Ved dette riggområdet vil det foregå inn-/uttransport av nødvendig utstyr og maskiner med lastebiler. Aktiviteten vil føre til noe mer tungtrafikk enn normalt på lokalveiene. Et mindre riggområde vil også bli etablert nord for Holmlia stasjon. Aktiviteten her vil ikke innebære vesentlige ulemper for berørte naboer.

Beskrivelse av anleggsarbeid ved Bekkelaget (27.6. – 9.8.)
På strekningen mellom Bekkelaget og Ljan pågår det rehabilitering og bygging av støttemurer. Også i sommer vil det være omfattende aktivitet knyttet til dette arbeidet som vil innebærer støy blant annet knyttet til fjellboring og montering av nye stag for sikring av eksisterende støttemurer til jernbanen, samt montering av midlertidig sikkerhetsnett i fjellskråningen mellom Østfoldbanen og Mosseveien.

Pauser i særlig støyende arbeid
Anleggsarbeidet vil pågå døgnkontinuerlig, men i forbindelse med særlig støyende arbeid, vil det bli innlagt pauser. Ved arbeid på dagtid (08.00-17.00) vil det være minst én time sammenhengende pause (normalt 11.00-12.00). I tilfeller der det er planlagt å jobbe etter kl. 17.00, vil det bli lagt inn en ekstra pause (normalt 15.00-16.00).

Støyende nattarbeid
Anleggsaktiviteten ved Bekkelaget innebærer at det dessverre vil foregå støyende nattarbeid i området. Vi understreker imidlertid at det ikke vil bli utført kraftig støyende arbeid i innsovningsperioden (23-01). For naboer som i særlig grad blir berørt, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Riggområde Ljabru
I forbindelse med sommerens anleggsarbeid er det opprettet et midlertidig riggområde ved krysset Ljabruveien/Kronveien. Inne på området vil det blant annet foregå opplasting av pukk samt inn-/uttransport av utstyr. Transporten utføres med lastebiler, og vil føre til noe økt trafikk av tyngre kjøretøyer på Ljabruveien.

Østfoldbanen stengt for ordinær trafikk
Anleggsperioden på Østfoldbanen strekker seg fra 27.6. til 9.8. I hele denne perioden er Østfoldbanen stengt for ordinær togtrafikk. Vy iverksetter et omfattende opplegg med buss for tog. På togselskapets hjemmeside (www.vy.no) finner du mer informasjon om det alternative transportopplegget gjennom sommeren.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om anleggsarbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.